Prejsť na obsah
Ústav manažmentu
Ústav manažmentu STU so sídlom v Bratislave bol zriadený na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu STU po prerokovaní a vyjadrení AS STU dňa 17.12. 2007 a 18.2.2008 dňom 28. 2. 2008 na základe rozhodnutia rektora. Ústav manažmentu STU predstavuje univerzitný ústav, ktorý je v štruktúre Univerzity začlenený pod Rektorát STU. Ústav manažmentu STU vydáva v súčasnosti tri vlastné časopisy a je nositeľom SPECTRA+ Centra excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky.

Vznik Ústavu manažmentu bol spojený s prechodom väčšiny kmeňových pracovníkov z pracovísk STU. Ide o tieto pracoviská:

 •   Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva Stavebnej fakulty (KERS SvF STU)
 •   Oddelenie manažmentu Fakulty chemických a potravinárskych technológií (OM FChPT STU)
 •   Katedra ekonómie a manažmentu Fakulty elektrotechniky a informatiky (KEM FEI STU)
 •   Ústav priestorového plánovania Fakulty architektúry STU (UPP FA STU)

V Ústave manažmentu STU boli vytvorené tieto organizačné zložky:

 •   Oddelenie riaditeľa Ústavu manažmentu
 •   Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (predtým KERS SvF STU)
 •   Oddelenie manažérstva chemických a potravinárskych technológií (predtým OM FChPT STU)
 •   Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (predtým KEM FEI STU)
 •   Oddelenie priestorového plánovania (predtým UPP FA STU)
 •   Oddelenie realitného inžinierstva (od 1.2.2010)

Vedeckopedagogický profil Ústavu manažmentu STU vychádza najmä zo zabezpečovania nasledujúcich úloh:

 •   Zabezpečovať vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti manažmentu a plánovania v spolupráci s fakultami a ostatnými pracoviskami STU, domácimi a zahraničnými univerzitami a inými vedeckovýskumnými a akademickými pracoviskami;
 • Garantovať študijné programy a zabezpečovať integráciu kapacít STU vo vzdelávaní v študijných programoch v oblasti manažmentu v oblasti plánovania ako prierezových, interdisciplinárnych študijných programov;
 • Garantovať špecifické predmety a moduly výučby v oblasti pôsobenia ústavu integrované do výučby v rámci študijných programov garantovaných na fakultách STU v rámci všetkých stupňov štúdia;
 • Otvárať možnosti širšej vnútrouniverzitnej mobility študentov, pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov so zameraním na problematiku manažmentu a plánovania;
 • Integrovať kapacity STU vo vedeckovýskumnej činnosti na poli manažmentu a plánovania a garantovať rozvoj poznania v tejto oblasti na STU.


Akreditácia ústavu
Významnou skutočnosťou v činnosti Ústavu manažmentu STU v roku 2009 bolo, v rámci akreditačného konania na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja zo dňa 07.08.2009, priznanie práva udeľovať akademický titul Bc., Ing., PhD v nasledujúcich študijných programoch:

Bakalárske študijné programy
• Priestorové plánovanie
Inžinierske študijné programy
• Ekonomika a riadenie stavebníctva
• Priestorové plánovanie
Doktorandské študijné programy
• Odvetvové a prierezové ekonomiky,
• Priestorové plánovanie


Akreditované študijné programy vychádzajú z pôvodne akreditovaných študijných programov na fakultách a predstavujú kontinuitu vývoja v jednotlivých študijných odboroch.