Prejsť na obsah
Študenti

Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na STU v členení:
-  študent
-  vedúci práce, školiteľ, oponent  

Postup na STU sa riadi:

 • Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

 • Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 233/2011 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Metodickým usmernením č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
  Príloha č. 1: Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
  Príloha č. 2: Licenčná zmluva o použití diela (sprístupňovanie záverečných prác vysokou školou)
  Príloha č. 3: Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia 

 • Zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení

 • Metodickým usmernením k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (účinné od 14. 04. 2022)

Portál Informačná a mediálna gramotnosť, ktorý je prístupný pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a môže pomôcť nájsť užitočné informácie, ktoré pomôžu pri vypracovaní záverečných prác