Prejsť na obsah
Študenti

Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k akreditácii v oblasti ďalšieho vzdelávania

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (stav: 1. 9. 2015)

Vyhláška MŠ SR č. 97 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii (účinnosť: 15. 4. 2010)


Informačný systém ďalšieho vzdelávania

  • odkaz "Inštitúcie" obsahuje pokyny pre vypracovanie žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov, ktoré nenadväzujú na akreditáciu študijných programov
  • odkaz "Stredné a vysoké školy" obsahuje pokyny pre vypracovanie žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov na základe platnej akreditácie študijných programov

Podklady pre vystavenie osvedčení pre absolventov vzdelávacieho programu celoživotného vzdelávania 

POVINNOSTI VZDELÁVACEJ INŠTITÚCIE, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010. 

Kontakt:

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Rektorát STU
Vazovova 5, 812 43  Bratislava
email: education@stuba.sk
tel.: 0917 669 316, 312, 642

Prehľad akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, kontinuálneho vzdelávania,  doplňujúceho pedagogického štúdia a vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb uskutočňovaných na STU