Prejsť na obsah
Študenti

V súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 7 bod 2 Disciplinárneho poriadku STU pre študentov po schválení Akademickým senátom STU dňa 13. novembra 2017 rektor STU vymenoval členov Disciplinárnej komisie STU, ktorých funkčné obdobie je štvorročné,  to je od 14. novembra 2017 do 14. novembra 2021 (vrátane).

Niektorí členovia boli vymenovaní na uvoľnené miesto po zániku členstva, pričom funkčné obdobie člena Disciplinárnej komisie STU, vymenovaného na uvoľnené miesto, trvá do konca funkčného obdobia člena Disciplinárnej komisie STU, ktorého členstvo zaniklo, to je na dobu odo dňa nasledujúceho po dni schválenia návrhu Akademickým senátom STU  do 14. 11. 2021 (vrátane).

Predseda:

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., Stavebná fakulta STU

Členovia:

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ústav manažmentu STU

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Ústav manažmentu STU

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Ústav manažmentu STU

Marek Korčuška, študent - Ústav manažmentu STU

Bc. Rebeka Križanová, študentka  - Ústav manažmentu STU

Ing. Barbora Brestovská, študentka - Ústav manažmentu STU

Ing. Aneta Vandáková, študentka - Ústav manažmentu STU

Tajomník:

Mgr. Marianna Michelková

Legislatíva: