Prejsť na obsah
Univerzita

Sumár všetkých vnútorných predpisov STU bez ohľadu na rok vydania.

Vnútorné predpisy STU - 2013

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
AS/2013 Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
AS/2013 Rokovací poriadok Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2013 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2013 Dodatok číslo 9 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2013 Dodatok číslo 3 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (vrátane opravy z 05.11.2013)
5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2013 Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
7/2013 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2013 Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave