Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Miroslav Fikar pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 1989. Po absolvovaní strednej školy (GJH, Novohradská 1, BA) a vysokoškolského štúdia Automatizované systémy riadenia na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT pracoval ako asistent, odborný asistent (od 1994), docent (od 2000) a profesor (od 2007).

Titul DrSc. získal v roku 2009 na tému Optimálne riadenie procesov s obmedzeniami. Profesijne sa vo výskume a pedagogickej činnosti venuje automatizácii, riadeniu procesov, ich modelovaniu, simulácii. Osobitný dôraz kladie na optimálnu prevádzku a optimálne riadenie. Je spoluautorom dvoch monografií v nakladateľstve Springer, 40 CC; časopiseckých publikácií (75% so zahr. spoluautormi), 135; publikácií (Scopus), viac ako 700 citácií, H index 12. Absolvoval dlhodobé výskumné pobyty na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Dánsku, Švajčiarsku. Je štipendistom nemeckej nadácie Alexander von Humboldt. Plynulo komunikuje v 4 svetových jazykoch.


Bol zodpovedným riešiteľom 4 projektov VEGA, 2 projektov APVV, 1 projektu 7. rámcového projektu EU, 1 projektu výzvy H2020, viacerých bilaterálnych projektov. Vybudoval a garantuje kompletné tri stupne štúdia v odbore Automatizácia na FCHPT STU, garantuje v odbore habilitačné a inauguračné konanie. Odbor Automatizácia na FCHPT bol hodnotený v ostatnej komplexnej akreditácii medzi tromi najlepšími v oblasti výskumu 16 (Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie) v SR najvyššou známkou A.

V rokoch 2003-2018 pôsobil ako vedúci katedry (oddelenia) a v rokoch 2006-2019 ako riaditeľ Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
02/5249 7196
0918 669 118
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
rektor@stuba.sk
     

Odkazy