Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

 

Ján Híveš (nar. 1963) získal vysokoškolské vzdelanie na SVŠT v Bratislave v odbore Technológia anorganických výrob (1986). V štúdiu pokračoval internou ašpirantúrou na Katedre anorganickej technológie, Fakulty chemickej technológie - VŠCHT Praha. V roku 1992 mu bol Vedeckou radou FCHT VŠCHT Praha udelený titul kandidáta technických vied. Od roku 1991 sa stal odborným asistentom na FCHPT STU. V rokoch 1998 – 1999 pôsobil na oddelení aplikovanej elektrochémie Nórskej technickej univerzity (NTNU) v Trondheime. V roku 2002 habilitoval a stal sa docentom v odbore Anorganická technológia a materiály a v roku 2010 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore Anorganická technológia a materiály. Celý svoj profesijný život, pôsobí na Oddelení anorganickej technológie FCHPT STU, v súčasnosti ako riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov. V rokoch 2004-2011 pôsobil v Akademickom senáte FCHPT a od roku 2011 je členom AS STU v Bratislave.

Vzdeláva študentov v predmete Základy chémie vo všetkých študijných programoch bakalárskeho štúdia na FCHPT STU, v predmetoch elektrochemického a technologického zamerania inžinierskeho štúdia v študijnom programe Chemické technológie. Je dlhoročným školiteľom v doktorandskom študijnom programe a predsedom odborovej komisie Chemické inžinierstvo a technológie.

Prof. Ing. J. Híveš, PhD. patrí k významným odborníkom v oblasti anorganických technológií a materiálov, presnejšie technickej elektrochémie vrátane vysokoteplotných procesov. Publikoval viac ako 300 vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch a v zborníkoch z vedeckých konferencií v oblasti elektrochemických vlastností elektrolytov pre výrobu hliníka, prípravy silných oxidačných činidiel na báze železa a ich aplikácií v oblasti likvidácie mikropolutantov v životnom prostredí.

O domácom i medzinárodnom uznaní jeho práce svedčí viac ako 500 citácií na publikácie v daných oblastiach (H index 14, Web of Science) a pozvanie na prednáškové a pracovné pobyty na Nórsku technickú univerzitu v Trondheime, Nórsko, Florida Institute of Technology, Melbourn, Florida, USA. Je členom Vedeckých rád na FCHT VŠCHT Praha (od 2014), FMT VŠB Ostrava (od 2018), ÚACH SAV Bratislava, FCHPT STU (od 2011) a VR STU Bratislava (od 2015) 

Viedol a v súčasnosti vedie viaceré vedecko-výskumné domáce a zahraničné projekty (13 VEGA, 20 projektov aplikovaného výskumu), bol a je zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom viacerých projektov APVV (4), zahraničných projektov jeden 7 RP, dva NATO. Je spoluautorom 2 úžitkových vzorov a piatich ZN.

Aktívne sa podieľa na rozširovaní najnovších vedeckých poznatkov v oblasti inžinierskej elektrochémie na Slovensku. Jeho absolventi sú žiadanými v medzinárodných chemických výrobných spoločnostiach. Je členom Slovenskej chemickej spoločnosti (od 1986), Slovenskej elektrochemickej asociácie (od 2015), Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy (od 2001, prezident 2011-2019), European Federation of Chemical Engineers - Working Party on Electrochemical Engineering (since 2011, SR representative), a International Society of Electrochemistry (since 1996).

Intenzívne pracuje v oblasti propagácie vedy a výskumu medzi mládežou na Slovensku, v roku 2015 mu ZSVTS udelila cenu „Propagátor vedy a techniky“, v roku 2014 mu rektor STU udelil ocenenie „Profesor roka 2014“ a v roku 2020 mu bol udelené ocenenie Vedec roka SR 2019 v kategórii Inovátor roka.

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 917 674 560
Fax:
+421 2 5249 9384
E-mail:
jan.hives@stuba.sk