Prejsť na obsah
Univerzita

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

Mikuláš Bittera pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 2001, v súčasnosti ako docent v študijnom odbore elektrotechnika. Po absolvovaní SPŠE v Bratislave ukončil vysokoškolské štúdiá (Bc. a Ing.) na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v odbore elektronika. Titul PhD. získal v roku 2007 a titul docent v roku 2012, oba v študijnom odbore meracia technika. Dlhoročne pôsobí v rôznych oblastiach organizácie vzdelávania. V rokoch 2015 až 2019 bol prodekanom FEI STU pre bakalárske štúdium, predtým pôsobil ako pedagogický zástupca a vedúci Oddelenia meracej techniky Ústavu elektrotechniky FEI STU. V roku 2014 koordinoval komplexnú akreditáciu na FEI STU, podobne v roku 2021 je na FEI STU poverenou osobou pre akreditáciu. Od roku 2019 je riaditeľom Ústavu elektrotechniky FEI STU.

Pedagogicky sa v súčasnosti venuje najmä oblasti meracej techniky vo všetkých troch stupňoch štúdia. Bol spolugarantom doktorandského štúdia v študijnom programe meracia technika a členom odborovej komisie doktorandských študijných programov v odboroch meracia technika a doprava. V súčasnosti je jedným z pätice učiteľov profilových predmetoch a školiteľom v študijných programoch Elektrotechnika (Bc.), Aplikovaná elektrotechnika (Ing.) a Meracia technika (PhD.).

Vo výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou merania vyžarovaného rušenia ako aj ďalších vysokofrekvenčných meraní spojených s testovaním elektromagnetickej kompatibility, metrológii EMC meraní, numerickými simuláciami vysokofrekvenčných elektromagnetických polí a špeciálnymi aplikáciami v oblasti vysokofrekvenčnej techniky. V týchto oblastiach je aj autorom alebo spoluautorom vyše 100 publikácií. Takisto bol riešiteľom množstva domácich aj zahraničných výskumných projektov ako aj projektov s praxou. Spolupodieľal sa na vybudovaní High-Tech centra elektromagnetickej kompatibility. Od roku 1999 je skúšobným technikom Akreditovanej skúšobne FEI STU a podieľal sa na organizovaní kurzov “EMC pre konštruktérov elektrických zariadení” pre záujemcov z praxe. Je členom medzinárodnej profesnej organizácie IEEE (Electromagnetic Compatibility Society a Instrumentation and Measurement Society).

V rokoch 2012 až 2015 bol členom Akademického senátu FEI STU, od roku 2013 ako predseda Zamestnaneckej časti. Od roku 2019 do 1. októbra 2021 bol členom Akademického senátu STU, od roku 2020 do 1. 12. 2021 bol členom Správnej rady STU. Je koordinátorom spolupráce medzi FEI STU a CERN. V CERN-e absolvoval aj niekoľko krátkodobých pobytov.

Mimo pôdy STU je dlhodobo aktívny ako expert pre oblasť elektrotechnika a elektromagnetická kompatibilita pre Slovenskú národnú akreditačnú službu. Je členom Sektorovej rady pre oblasť elektrotechnika a Expertného tímu Sektorovo riadených informácií, členom Vedeckej rady Slovenského metrologického ústavu, členom redakčnej rady Metrológia a skúšobníctvo a tiež členom hodnotiteľskej komisie Zlatý AMPER.

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 915 990 185
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
mikulas.bittera@stuba.sk