Prejsť na obsah
Univerzitný vedecký park

Univerzitný vedecký park STU je špecializované pracovisko, ktoré sa zriadilo na základe schváleného projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov Európskej únie. Bude tvoriť riadiaci, koordinačný a integračný rámec vo výskumných aktivitách realizovaných v rámci UVP STU. Súčasťou Univerzitného vedeckého parku STU sú univerzitný vedecký park s lokalizáciou v Bratislave, ktorý tvoria dve samostatné regionálne centrá, a to Mlynská dolina a CENTRUM a univerzitný vedecký park s lokalizáciou v Trnave. Univerzitný vedecký park STU pokračuje tiež v činnosti centier excelentnosti a kompetenčného centra zrušeného Výskumného centra STU, spočívajúcej najmä v koordinačnej aktivite výskumnej činnosti realizovanej v jednotlivých centrách excelentnosti a v kompetenčnom centre. UVP STU priamo riadi rektor. Rektor je oprávnený časť svojich právomocí vyplývajúcich z riadenia Univerzitného vedeckého parku STU delegovať na ním určeného zamestnanca STU. Každé regionálne centrum bude viesť riaditeľ regionálneho centra, ktorý bude priamo riadený rektorom.