Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

Centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
Budovanie Centra pomohlo partnerom centra - STU, MLC a ÚI SAV, pozdvihnúť na výrazne vyššiu technologickú úroveň výskum, vývoj a vzdelávanie v širokej oblasti IKT. Technologické zariadenia v tzv. čistých priestoroch umožňujú vytvárať a skúmať tenkovrstvové senzory a ďalšie elektronické a fotonické štruktúry až na úrovni nanometrov. Špeciálne návrhové prostriedky slúžia na návrh zložitých elektronických systémov a smart systémov, overenie algoritmov a nových architektúr a spolu s modernými komunikačnými prostriedkami a výkonnou výpočtovou technikou pridávajú efektívnosť, rýchlosť a inteligenciu vyvíjaným technologickým procesom, systémom, zariadeniam a tým samozrejme aj službám. Konkrétne výstupy dokumentujú doterajšie výsledky riešenia nadväzujúcich projektov v oblasti úspory energie, ochrany zdravia a diagnostiky chorôb, monitorovania a ochrany životného prostredia, optimalizácie výrobných procesov a zariadení a pod.

Bližšie informácie TU.

Kontakt:
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk,  tel.: +421 (2) 60 291 372, +421 (2) 60 291 358, +421 (2) 65 423 486

 

Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia
Centrum sa orientuje na skúmanie a navrhovanie metód, prvkov a vykonávanie činností, ktoré slúžia na zabezpečovanie ochrany ľudí a ekosystémov pred extrémami hydrologického režimu. Sústredí sa na poskytovanie vodohospodárskych služieb pre obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo, výrobu vodnej energie a vodnú dopravu. Okrem ochrany pred povodňami sa orientuje tiež na  systematický monitoring množstva  a ekologickej kvality vôd a zavedenie nových metód pre vodné plánovanie a manažment povodí.

Bližšie informácie TU.

Kontakt:
prof. Peter Dušička, PhD.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk, tel.: +421 903 240 761

 

Centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA
Výskumné aktivity centra poskytujú nástroje na optimalizáciu infraštruktúry osídlenia ako životného prostredia spoločnosti a na priestorovú optimalizáciu ekonomických aktivít z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny a tvorby životného mikroprostredia človeka. Dopad výsledkov práce centra sa prejaví v harmonizácii aktivít osídlenia (produkčných, zotavenostných, v komunikačných aktivitách, v aktivitách bývania v súlade s prírodným prostredím a pod.) a v udržateľnom využití prírodných zdrojov vrátane krajinného priestoru s prihliadnutím na hodnotové systémy, nároky a možnosti znalostne založenej spoločnosti.

Bližšie informácie TU.

Kontakt:
prof. Maroš Finka, PhD.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk,
tel.: +421 905 612 465,
www.spectra-perseus.org

 

Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Centrum sa zameriava na oblasti obnoviteľných a trvalo udržateľných zdrojov energie ako sú biomasa, slnečná a vodná energia. Svojou činnosťou a prostredníctvom výstupov výskumu predstavuje jeden z hybných motorov rozvoja BSK. Centrum je postavené tiež tak, aby výrazným spôsobom zlepšilo podmienky vzdelávacieho procesu a prípravy novej generácie vedeckých pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov pre high-tech priemyselné odvetvia. Vytvára priaznivé podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou, čo umožní efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe.

Bližšie informácie TU.

Kontakt:
prof. Ing. František Janíček, PhD. 
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sktel.: +421 (2) 60 291 298, www.nc-oze.stuba.sk

 

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania
Centrum sa zameriava na výskum v oblasti tvarových plôch 5-osovými technológiami (frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie). Koncentráciou najmodernejších vysokorýchlostných, viacosových a multienergetických technológií centrum získalo jedinečnosť na Slovensku. Päťosové frézovacie centrá umožňujú výskum v oblastiach návrhu a výroby komplikovanejších voľných tvarových plôch, CNC sústruh s protivretenom rozšíril výskum do oblasti tzv. komplexných tvarovo zložitých plôch, CNC ultrazvukový obrábací stroj realizáciu výskumu do oblasti tzv. ťažkoobrobiteľných a tvarovo zložitých plôch a laserový obrábací stroj výskum do oblasti mikroobrábania.

Bližšie informácie TU.

Kontakt:
prof. Dr. Ing. Jozef  Peterka
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk, tel.: +421 905 930 245

 

Centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov
Centrum je zamerané na analytické metódy využívajúce najnovšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou a špičkových detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných mechanických postupov a sledovania elektrických a neelektrických veličín. Metódy sú zamerané na hodnotenie špecifických vlastností prevažne progresívnych kovových a nekovových materiálov. Centrum prispieva ku skvalitneniu výskumnej infraštruktúry nielen v trnavskom regióne, skvalitneniu vzdelávacieho procesu a popularizácii vedy a techniky medzi laickou verejnosťou.

Bližšie informácie TU.

Kontakt:
doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk, tel.: +421 918 646 043

 

Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe - CESPETIT
Centrum zabezpečuje realizovanie výskumu na STU, o ktorý prejavujú záujem priemyselné inštitúcie a obohatí existujúcu infraštruktúru výskumu STU a zúčastnených podnikateľských subjektov výskumu a vývoja. Koncentrovať intelektuálny potenciál a podporuje, urýchľuje a zjednodušuje transfer špičkových technológií do priemyselnej praxe s ich evaluáciou, valorizáciou a ochranou duševného vlastníctva.

Bližšie informácie TU.

Kontakt:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk, tel.: +421 (2) 60 291 369, +421 (2) 60 291 883
 

 

Centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu
Centrum sa zameriava na výskum a vývoj produkcie špeciálnych biochemikálií. Vybudovaná experimentálna overovacia jednotka umožňuje zvýšenie úrovne a kvality výskumu zavedením nových zariadení, prístrojov, procesov a technológií v oblasti priemyselnej biotechnológie s ohľadom na zapojenie sa regionálnej a medzinárodnej spolupráce a na prípravu projektov aplikovaného výskumu a spolupráce s praxou. Tieto projekty plne reflektujú potreby kľúčových hospodárskych odvetví Slovenskej republiky - najmä chemického a potravinárskeho priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia.

Bližšie informácie TU.

Kontakt: 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk, tel.: +421 918 674 254

 

Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb - KC INTELINSYS, ITMS 26240220072
Cieľom projektu je posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzi hospodárskou a akademickou sférou.

Projekt vytvára kompetenčné centrum v tematickej oblasti inteligentných technológií. Priamo podporuje prepájanie a integráciu činností výskumných inštitúcií a súkromných podnikov s cieľom zintenzívniť prenos nových poznatkov a technológií do hospodárskej a spoločenskej praxe. Základnou myšlienkou je zdokonaľovať a aplikovať špecifické technológie pridávajúce inteligentnosť do technických riešení, systémov a služieb, tým zvyšovať pridanú hodnotu produkcie v kľúčových priemyselných odvetviach Slovenskej republiky, akými sú elektrotechnický, chemický, automobilový, stavebný priemysel a tak dosiahnuť vyšší hospodársky rast regiónu.

Výskumné činnosti smerovali k zdokonaľovaniu sofistikovaných technológií, systémov a služieb z oblasti elektroniky, automatizácie, robotiky, informačných a komunikačných technológií s vhodnou vertikálnou integráciou. Technológie boli v prvej fáze, pilotne orientované do troch aplikačných domén zameraných na oblasti s rýchlym účinkom a vysokým dopadom najmä na kvalitu života (napr.: medicínske prístroje a technika), životného prostredia (napr.: predpovedanie prívalových dažďov) a inteligencie stavieb (napr.: prispôsobovanie činnosti zariadení budov užívateľom, resp. znižovanie spotreby energii). V rámci projektu spolupracuje s STU v Bratislave spolu 8 partnerov z akademickej oblasti, ako aj z hospodárskej praxe.

Bližšie informácie TU. 

Kontakt:
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

Ing. Milan Belko, PhD.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk, tel.: +421 917 669 012

 

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačných a komunikačných technológií a systémov
Centrum sa zameriava na sféry základného výskumu v oblasti vývoja inteligentných a bezpečných informačných a komunikačných systémov v špecifických oblastiach: inteligentná sieť - smart grid, bezpečnosť - kryptografia a big data s cieľom vytvoriť silnú vedeckú základňu, ktorá umožní následný efektívny prenos vedeckých poznatkov do praktického života.

Kontakt:
Prof. Ing. František Janíček, PhD.
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk, tel.: +421 2 6029 1298

 

  • Smernica č. 4/2011-N - Postup pri podávaní, realizovaní a financovaní projektov štrukturálnych fondov EÚ