Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

SPECTRA CENTRE OF EXCELLENCE EU 

  

Charakteristika hlavných činností:

SPECTRA, Centrum Excelencie EU pri STU - Stredoeurópske výskumné a vzdelávacie centrum v oblasti priestorového plánovania vzniklo ako spoločné pracovisko popredných inštitúcií v oblasti vzdelávania a výskumu priestorového rozvoja a plánovania - ARL Hannover, IUG Grenoble, University of Newcastle upon Tyne, STU Bratislava. SPECTRA Centre of Excellence je chránené ochrannou známkou.

SPECTRA Centrum Excelencie EU pri STU je medzinárodným školiacim, výskumným, metodickým a plánovacím pracoviskom v oblasti priestorového plánovania, urbanizmu, strategického socioekonomického rozvojového plánovania, územného plánovania a krajinného plánovania s pôsobnosťou v rámci SR a stredoeurópskeho priestoru. SPECTRA Centrum získalo prvýkrát titul centra excelentnosti EU v roku 2000 , podruhýkrát ako Centrum výskumu sídelnej infraštruktúry vedomostne založenej spoločnosti v roku 2009 a tretíkrát titul excelentnosti SAV ako súčasť Centra pre strategické analýzy.

Špičkovými spolupracujúcimi pracoviskami SPECTRA Centra sú Prírodovedecká fakulta UK, Ústav ekológie lesa SAV, Pedagogická fakulta KU Ružomberok a  Prognostický ústav SAV. Súčasťou SPECTRA Centra excelencie sú aj laboratória: Laboratórium GIS metód a laboratórium experimentálnych spoločenských vied (VEEL).

SPECTRA Centrum Excelencie je spolu s IOeR Dresden koordinačným pracoviskom SPA-CE.NET – siete priestorovoplánovacích pracovísk strednej a východnej Európy s regionálnymi kooperačnými pracoviskami s adekvátnym vybavením na monitoring priestorového rozvoja v jednotlivých regiónoch tohto priestoru a na sprístupnenie know-how pre prax environmentálne orientovaného sociálneho, kultúrneho a ekonomického rozvoja.  Je tiež koordinačným pracoviskom siete urbánnych inovácií (Urban Innovation Network) v rámci aktivít CEEPUS. Je partnerom a koordinátorom radu domácich a medzinárodných projektov s charakterom základného výskumu (5RP, 6RP, 7RP, HORIZON 2020) ako aj aplikovaného výskumu a projektov pre prax (Interreg, Danube Strategy, Visegrad fund a iné).

V spolupráci s kooperačnými pracoviskami poskytuje expertíznu podporu štátnej správe, samospráve, ako aj ďalším subjektom priestorového rozvoja na lokálnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

SPECTRA sa skladá zo 4 častí – subcentier, ktoré sa venujú špecifickým problematikám. Sú to: Centrum pre urbánnu bezpečnosť (Urban Safety Centre), Centrum pre inteligentné mestské technológie (Centre of Inteligent Urban Technologies), Centrum pre strategické analýzy (Centre for Strategic Analyses), Centrum pre rozumný štrukturálny rozvoj (Centre for Smart Structural Development).

Bližšie informácie nájdete na:
 www.spectra-perseus.org

  

Laboratórium GIS metód

Potrebám výskumnej činnosti Centra excelencie SPECTRA, ale aj potrebám špecializovanej výučby slúži High tech GIS laboratórium vybavené 20 výkonnými PC so softwerom na GIS aplikácie a AutoCad, vlastným serverom, veľkoplošným scannerom. Prístrojové vybavenie dopĺňajú špecializované pracovné stoly so stoličkami pre každé pracovné miesto a nevyhnutné dataprojektory pre skupinové prezentácie. Venuje sa aj modelovaniu terénu a 3D priestorovým analýzam využívajúc 3D modely.

  

Laboratórium VEEL

V rámci pracoviska SPECTRA vzniklo koncom roka 2010 ako spoločné pracovisko PÚ SAV a Ústavu manažmentu STU  „Laboratórium experimentálnych spoločenských vied (VEEL)“. Od roku 2013 pôsobí VEEL ako súčasť Centra excelentnosti SPECTRA. VEEL je partnerom Ostrom laboratória, ktoré spolupracuje v rámci siete Virtual commons, zriadenej v centre „Center for Behavior, Institutions and the Environment“ (CBIE), Arizona State University.

 

Kontakt:   

Ústav manažmentu
STU v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Slovenská republika

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., maros.finka@stuba.sk
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.  vladimir.ondrejicka@stuba.sk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. lubomir.jamecny@stuba.sk
doc. PhDr. Dagmar Petríkova, PhD. dagmar_petrikova@stuba.sk

 


Výuka v laboratóriu GIS metód

Príklady využitia GIS laboratória v študentských prácach: vyrendrovaný povrch záujmového územia ako základ pre 3D priestorové analýzy:


Obrázok 1


Obrázok 2


Obrázok 3