Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

Energie zohrávajú kľúčovú úlohu v našej spoločnosti. Od energií sme závislí vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti, ako sú: bývanie, doprava, priemysel a poľnohospodárstvo. V súčasnosti zvýšená spotreba energie už nie je výlučne spojená s predstavou pokroku, ale aj s obavami, ktoré ťažia našu spoločnosť a životné prostredie. Riziká vyčerpania fosílnych zdrojov energie, predovšetkým ropy, sú kľúčovým zdrojom týchto obáv.

Čoraz viac je akceptovateľné, že energia z obnoviteľných zdrojov bude mať v blízkej budúcnosti v energetickom sektore dôležité miesto. Pritom paradoxne, obnoviteľné zdroje energie boli chrbticou energetického systému po väčšinu ľudskej histórie.

V súčasnosti je centrum excelentnosti inštitucionálny celok, ktorý sa kontinuálne mení, rozvíja a ktorý si vyžaduje riadenie, aby sa splnili jeho vízie a ciele.

Základom fungovania centra je efektívny manažment vo všetkých jeho oblastiach – od manažmentu vrcholných orgánov centra, cez definovanie a aktualizáciu jeho základných strategických zámerov a výskumného plánu, až po aktivity, ktoré sa zameriavajú na rozvoj ľudských zdrojov.

Centrum sa v oblasti výskumu a vývoja sústreďuje na spracovanie biomasy termickými postupmi, ako aj pomocou biologických a biochemických prístupov, prípadne aj s využitím metód molekulárnej genetiky. Ďalej oblasti výskumu solárnej energie tak, aby na špičkovej medzinárodnej úrovni realizoval výskum od úrovne mikroskopickej (jednotlivé tenké vrstvy až nanovrstvy), cez hotové prvky (slnečné články) až po úroveň systémovú (celé zariadenia). Výskum možností využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov malými vodnými elektrárňami vo vzťahu k jestvujúcim vodným stavbám a k optimálnemu dispozičnému usporiadaniu objektov vodných stavieb. Realizuje sa takisto aj laboratórny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární a výskum privádzačov malých vodných elektrární za účelom znižovania hydraulických strát. Úlohou centra je aj skúmať vplyv možného masívneho nasadzovania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie v elektrizačnej sústave SR na stabilitu a bezpečnosť prevádzky prenosovej a distribučnej sústavy a výskum obnoviteľných zdrojov elektrickej energie z hľadiska energetického rušenia. Doposiaľ neexistujú podrobné dopadové štúdie, ktoré by komplexne zhodnotili dopad obnoviteľných zdrojov na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy, ako aj vplyv obnoviteľných zdrojov na kvalitu elektrickej energie. Hodnotenie vplyvu obnoviteľných zdrojov elektrickej energie na spoľahlivosť a bezpečnosť je možné posudzovať z dvoch hľadísk – vplyv rozptýlenej výroby malých výkonov na prevádzku distribučnej sústavy (napäťová úroveň vn a nn) a vplyv obnoviteľných zdrojov veľkých výkonov pracujúcich priamo do prenosovej sústavy, resp. do vvn distribučnej sústavy.

Centrum disponuje mnohými laboratóriami s moderným prístrojovým vybavením, napr. elektroforetický analyzátor EA 102, kalorimetrická bomba, ktoré sa nachádzajú na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, pyranometer KIPP&ZONEN, precízny merač impedancií (LCR meter), štvorkvadrantový merací zdroj SourceMeter Keithley, umiestnené na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, vysokonapäťový ladený zdroj s automatickým mostíkom a experimentálna bioplynová stanica na suchú fermentáciu, ktoré našiel svoje uplatnenie v Laboratóriu vysokých napätí STU a mnoho ďalších. Inováciou výskumnej infraštruktúry umožňuje centrum výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu nielen vzdelávania a výskumu, ale aj  podstatne zvýšiť možnosť spolupráce s praxou.

Centrum nadviazalo spoluprácu s niekoľkými zahraničnými univerzitami, napr. v Portugalsku (Instituto Superior de Engenharia do Porto), Macedónsku (Univerzitet Goce Delcev-Stip), Bulharsku (Technical University of Gabrovo) ako aj so susedným Českom, Poľskom a Ukrajinou.

•	Laboratórium anaeróbnych fermentácií na FCHPT STU

Obr.: Laboratórium anaeróbnych fermentácií na FCHPT STU

Bioreaktorová jednotka na enzýmové a mikrobiálne optimalizácie

Obr.: Bioreaktorová jednotka na enzýmové a mikrobiálne optimalizácie

Anaeróby box Bactron

Obr.: Anaeróby box Bactron

Reometer

Obr.: Reometer

PDA – mikro rozmer

Obr. PDA – mikro rozmer