Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

Riešiteľský kolektív partnerských organizácií STU (FEI, FIIT, SjF, FChPT), MLC a ÚI SAV sa v počiatočnej fáze budovania Centra excelentnosti pre inteligentné (smart) technológie, systémy a služby sústredil na hlavné ciele. Ich splnenie, stavajúc na doterajších skúsenostiach a potenciáli pracovísk, umožňuje výraznejšie zvýšiť úroveň vedecko-výskumnej, ale aj pedagogickej činnosti a vďaka tomu v stále väčšej miere rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, osobitne v rámci programu EÚ „HORIZONT 2020“, vrátane „Spojených technologických iniciatív“ (JTI), ako napr. ENIAC JU. V neposlednom rade dosiahnuté výsledky prispejú k transferu technológií a tým k širšiemu uplatneniu inovačných technológií v produkcii slovenských podnikov.

Nové technologické vybavenie a meracie a analytické zariadenia posilňujú výskum a vývoj nových efektívnych mikro-/nanoelektronických štruktúr, senzorov a pod., na báze organických polovodičov (organické LED diódy, displeje a tranzistory), GaN (gálium-nitrid, ako alternatíva Si), diamantových tenkých vrstiev a grafénu. Práve výskum grafénu je jednou z dvoch „vlajkových lodí“ EK v oblasti IKT na ďalšie obdobie. Moderné technické - hardvérové a softvérové prostriedky umožňujú navrhovať zložité komplexné systémy, napr. senzorové siete, snímať a spracovať získané signály inteligentnými systémami, spĺňajúcimi požiadavky mnohorakých aplikácií.

Príspevok centra má v tejto oblasti už teraz konkrétne čiastkové výsledky. Senzorické autonómne sondy, ktoré snímajú a bezdrôtovo prenášajú biosignály (EMG, EKG, EEG,), boli riešené v spolupráci ÚEF FEI STU a spin-off firmy NanoDesign s.r.o. Expozícia, dokumentujúca funkciu týchto sond na výstave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 bola ocenená diplomom pána D. Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu. „Dynamometrická platňa“, slúžiaca na monitorovanie motorických funkcií (stavu svalov a kĺbov nôh) človeka - športovca, či staršej osoby, vyvíjaná na ÚEF FEI STU v spolupráci s Technologickým inštitútom športu FEI STU získala na výstave SLOVMEDICA 2013 diplom „ZLATÁ INCHEBA“. Analýza možností komplexnej ochrany vzácnych vodných zdrojov na ostrove Sihoť, ktorú začala riešiť FEI STU po podpise memoranda s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. je prípravnou fázou finálneho, veľmi komplexného využitia smart technológií a systémov.

Plnenie jedného z cieľov Centra excelentnosti, podpora medzinárodnej vedecko-výskumnej, ale aj edukačnej spolupráce ilustruje zoznam účasti partnerov v medzinárodnej spolupráci počas riešenia projektu SMART.

 

7. rámcový program EÚ

ALBATROSS - Assembling Langmuir-Blodgett Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. Riešiteľ z STU: ÚEF FEI STU

EGI-InSPIRE - Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe. Riešiteľ zo SR: ÚI SAV

EURODOTS / EURODOTS 2 - European Doctoral T raining Support in Micro/Nano-electronics. Riešiteľ zo SR: ÚEF FEI STU

HBB-NEXT - Next-Generation Hybrid Broadcast Broadband. Riešitelia z STU: ÚT FEI a ÚPSS FIIT STU

IDESA – Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron technologies at European Academia. Riešiteľ zo SR: ÚEF FEI STU

MORGaN - Materials for Robust Gallium Nidride. Riešiteľ zo SR: ÚEF FEI STU

SMAC  - SMArt systems Co-design. Riešiteľ zo SR: ÚEF FEI STU

VENIS - Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services. Riešiteľ zo SR: ÚI SAV

 

ENIAC Joint Undertaking (riešiteľ vždy ÚEF FEI STU)

E2COGaN - Energy Efficient Converters using GaN Power Devices

E2SG - Energy to Smart Grid

END - Models, solutions, methods and tools for energy-aware design

ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution, equipment, materials, design solutions and their applications

MAS - Nanoelectronics for mobile ambient assisted living (AAL) systems

 

APVV, Spolupráca Slovensko – Poľsko

ROTECH - Rozvoj nových technológií prípravy a metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov. Riešiteľ: ÚEF FEI STU

 

Je zrejmé, že plnenie cieľov, budovanie CE SMART je možné považovať za veľmi úspešné. Držať krok so súčasným vývojom, ostať konkurencieschopný v takto extrémne rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti IKT – informačné a komunikačné technológie si však vyžaduje permanentný rast vzdelanosti a skúseností výskumníkov, čo nie je možné bez obnovovania technologickej infraštruktúry.

Príprava expozície dynamometrickej platne na výstave SLOVMEDICA

Obr.: Expozícia dynamometrickej platne na výstave SLOVMEDICA

Práca v laboratóriu litografie v čistých priestoroch

Obr.:Meracie hroty v antivibračnej vákuovej komore na meranie parametrov mikrosenzorov až do teploty 300 °C

Práca v laboratóriu litografie v čistých priestoroch

Obr.: Práca v laboratóriu litografie v čistých priestoroch

Organic_lab-300_na_web

Obr. Laboratórium organických polovodičov – 1 až 3 rôzne depozičné zariadenia, 4 (vpravo hore) štruktúry diód z organických polovodičov

DSC00277_na_web

Obr. Laboratórium depozície uhlíkových nanoštruktúr - diamantových vrstiev, uhlíkových nanorúrok a grafénových nanostien

MG_6027_na_web

Obr. Sondy BioSENSE na meranie biosignálov (EKG, EMG, EEG) bezdrôtovo prenášaných do PC prostredníctvom prijímača cez USB port – všetko navrhnuté a prototypovo realizované v CE Smart

sondy

Obr. Meranie aktivity svalov (EMG) sondami BioSENSE v spolupráci s dynamometrickou platňou