Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

Na Stavebnej fakulte STU v Bratislave je prevádzkované špičkovo vybavené pracovisko pre výskum problémov súvisiacich s povodňami a prevádzkou vodných stavieb. Centrum slúži ako jedinečné výskumné pracovisko protipovodňovej ochrany.

Centrum vzniklo aj vďaka projektom štrukturálnych fondov Operačného programu Výskum a vývoj.  Po kompletnej rekonštrukcii vzniklo špičkovo vybavené výskumné pracovisko pre fyzikálny výskum v oblasti prúdenia kvapalín európskej úrovne. V rámci projektov bola zakúpená nová moderná meracia a prístrojová technika vrátane troch nových čerpadiel. Na meranie hydraulických veličín kvapaliny sa podarilo získať napr. kompletný laserový systém na meranie rýchlosti vody. Na výskumné účely merania veličín v laboratóriu sú k dispozícii tlakové a ultrazvukové snímače, posuvné hladinové meradlá, magneticko-indukčné prietokomery,  Thomsonov merný priepad, hydrometrické prístroje – vrtule, indukčné a ultrazvukové merače rýchlosti, laserovo-optické merače rýchlosti, tenzometre a dynamometre.

Pracovníci centra na fyzikálnych modeloch skúmajú procesy protipovodňovej ochrany a objekty vodných stavieb rozličného druhu nielen na Slovensku. Taktiež študenti majú neoceniteľnú príležitosť v rámci praktickej výučby priamo riešiť výskumné úlohy.

Centrum napríklad spolupracuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom najmä v expertíznej, výskumnej a vzdelávacej činnosti. Výsledky spolupráce majú praktické využitie v oblasti rizikového manažmentu a integrovaného manažmentu vôd, informatizácii vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia na Slovensku.

Model koryta rieky s mostami

Obr.: Model koryta rieky s mostami

Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia

Obr.: Hydrotechnické laboratórium

Prezentácia pracoviska na Noci výskumníkov 2013

Obr.: Prezentácia centra na Noci výskumníkov 2013