Prejsť na obsah
Verejnosť

Profesor Marián Valko získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2016, ktoré každoročne udeľuje minister školstva v rámci Týždňa vedy a techniky.

Ocenenie si prebral počas galavečera vo štvrtok 10. 11. 2016. (Zoznam všetkých ocenených tu).

"Moja cesta k vede viedla cez môjho otca, ktorý tiež pôsobil na fakulte. Často so s ním chodil do práce a nasával atmosféru," povedal vo svojom príhovore. M. Valko tiež povedal, že ocenenie patrí celému kolektívu EPR Laboratória Oddelenia fyzikálnej chémie a spolu s kolegami ho vnímajú ako záväzok do budúcnosti.

Prof. Ing. Marián Valko, DrSc. pôsobí na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Minulý rok získal aj ocenenie rektora STU, ktoré každý rok získajú autori z STU za publikovanie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách. Ocenený bol za prácu:

M. Valko et al.: Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. International Journal of Biochemistry & Cell Biology  39, pp. 44–84  (2007)

Práca je evidovaná v databáze www.mostcited.com. Profesor Valko je jediným autorom zo Slovenska medzi najcitovanejšími autormi sveta (celkove 10 648 citácií).

Je uvedený tiež v publikácii THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL SCIENTIFIC MINDS 2015, ktorú vydal tento rok Thomson Reuters.

          marian valko si prebera ocenenie za Vedu a techniku 2016                  

Ocenenie Osobnosť vedy a techniky sa M. Valkovi udeľuje za:    

Komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých systémoch, popise interakcií kovov s biomolekulami a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov

Rozhovor s oceneným po prevzatí ceny uverejnil portál vedanadosah.sk

"Naša výskumná skupina sa zoberá štúdiom mechanizmov eliminácie a predchádzania tvorby voľných radikálov vznikajúcich ako dôsledok pôsobenia nadbytočného množstva voľných, redoxne aktívnych kovov v tkanivách rôznych orgánov. Skúmame viaceré biologicky aktívne látky – potenciálne liečivá, ktoré dokážu „spacifikovať“ neviazané kovy a tým znížiť tvorbu voľných radikálov, ktoré poškodzujú bunky.

V budúcnosti by sme radi rozšírili naše štúdie v rámci spolupráce o in vivo experimenty. Veríme, že takéto experimenty by mohli posunúť skúmané systémy bližšie ku klinickej praxi. Uvedomujeme si, že boj s  civilizačnými ochoreniami je a bude veľmi náročný, predovšetkým so zvyšujúcou sa priemernou dĺžkou života," povedal v rozhovore.


LAUDATIO:

Prof. Ing. Marián Valko, DrSc. pôsobí na STU od roku 1987, od roku 2013 vo funkcii profesora fyzikálnej chémie. Svojou vedeckou aktivitou výrazne prispel v medzinárodnom kontexte do objasnenia úlohy voľných radikálov v biosystémoch, kde pojednáva o interakciách kovov s biomolekulami a úlohe redoxne aktívnych kovov pri tvorbe voľných radikálov. Výrazná časť jeho vedeckej aktivity bola venovaná aj komplexnej analýze úlohy kovov v živých systémoch, špeciálne homeostáze kovov a úlohe redoxne aktívnych kovov v neurologických ochoreniach. Kolektív prof. Ing. Mariána Valka, DrSc. navrhol mechanizmus redukcie komponentov oxidačného stresu v neurologických ochoreniach aplikáciou viacfunkčných liečiv. V experimentálnej oblasti sa venoval príprave a vlastnostiam komplexných zlúčenín prechodných prvkov so Schiffovými bázami. Pozornosť zameral  napr. na záchyt kyslíka na prechodných prvkoch v týchto zlúčeninách, ktorá má význam nielen z biologického hľadiska, ale aj z hľadiska chemickej katalýzy. Veľká časť vedeckej práce nominovaného spadá aj do oblasti teoretických štúdií, kde sa venoval elektrónovej štruktúre napr. komplexných zlúčenín prechodných prvkov s rôznymi ligandami a vplyvu substituentov na elektrónovú hustotu centrálneho iónu kovu. Menovaný je kontinuálne od roku 1993 zodpovedným riešiteľom projektov VEGA, v súčasnosti aj vedúcim projektu v rámci APVV. Publikoval viac ako 110 publikácií indexovaných do Web of Science v uznávaných vedeckých časopisoch, pričom na jeho práce je v medzinárodných citačných databázach uvedených viac ako 12 000 ohlasov. V roku 2015 bol vydavateľom databázy Web of Science, spoločnosťou Thomson Reuters zaradený ako Highly cited researcher - ako jediný zo Slovenska.