Prejsť na obsah
Verejnosť

Počas dvoch týždňov od 20.11.2017 do 30.11.2017 sa na fakultách STU uskutočnili info-semináre ohľadne možností vycestovať na štúdium a stáž v krajinách účastniacich sa programu  Erasmus+.

Infosemináre boli otvorené  úvodným príhovorom vedúcej Útvaru medzinárodných vzťahov STU Mgr. R. Mezeiovej a inštitucionálnym Erasmus+ koordinátorom Ing. I. Prelovským, PhD., MBA.

Zamestnanci útvaru medzinárodných vzťahov Mgr. Ivana Gregorová a Mgr. Dominik Štepanovič  prezentovali mobilitné možnosti programu Erasmus+.  V rámci prezentácií  boli študentom STU poskytnuté detailné informácie o postupe prihlásenia sa na mobility za účelom štúdia. Do konca januára 2018  je v akademickom  informačnom systéme spustené prihlasovanie na Erasmus+ študijný pobyt pre akademický rok 2018/2019. V rámci Erasmus mobility  za účelom štúdia  študenti majú možnosť absolvovať  časť štúdia v  krajinách účastniacich sa programu. Absolvovanie  časti štúdia  je realizované s Erasmus+ finančnou podporou.  

Ďalšou možnosťou pre študentov , ktorú ponúka program Erasmus+  je absolvovanie stáže v krajinách účastniacich sa programu.  Výhodou prihlásenia sa na stáž je podanie si prihlášky priebežne počas celého roka. Počas mobility študent alebo absolvent realizuje  stáž v podniku alebo v organizácii v krajinách účastniacich sa programu Erasmus+ .   Počas jedného stupňa štúdia či už bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského  sa študent môže zúčastniť aj viacerých mobilít. Podmienka absolvovania  viacerých  typoch mobilít je, že  ich  celková dĺžka trvania  nemôže prekročiť 12 mesiacov.

V rámci infoseminárov boli študentom prezentované aj vlastné skúsenosti  zamestnancov útvaru  z ich  Erasmus+  mobilít, ktorí takúto možnosť  zahraničného pobytu   absolvovali v minulosti. V spolupráci s ESN STUBA  boli  na seminároch prezentované  skúsenosti  študentov STU, ktorí  počas svojho štúdia na STU absolvovali  mobilitu  Erasmus+. Príkladmi dobrej praxe  študenti  motivovali  svojich kamarátov- študentov  k účasti na mobilitách.   Proaktívny prístup bývalých  Erasmus+ študentov je najideálnejšou  formou motivácie budúcich Erasmus+ študentov.  Mobility  znamenajú  pre študentov skvelú príležitosť  výmeny skúseností medzi  študentmi počas ich mobilít, získanie nových informácií a skúseností zo sféry štúdia, práce a občianskej spoločnosti a podpora nových foriem nadnárodnej spolupráce. Študentov  téma  Erasmus+ mobilít zaujala a ich Erasmus+ prihláškam budú  zamestnanci útvaru  medzinárodných vzťahov ako aj fakultní  Erasmus koordinátori  otvorení. Všetky informácie týkajúce sa Erasmus+ študijných či pracovných mobilít si môže každý študent dohľadať aj na  webe STU:
-Erasmus+ študijný pobyt
-Erasmus+ pracovná stáž
alebo kontaktovať pracovníkov ÚMV (international@stuba.sk) alebo svojho fakultného Erasmus+ koordinátora.