Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Ústav súdneho znalectva

Názov vzdelávacieho programu/modulu Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo
Profil absolventa
 1. Špecializované štúdium pre znalcov v odbore stavebníctvo v rámci ďalšieho vzdelávania je nadstavbou vysokoškolského vzdelania II. stupňa, poskytuje ucelené špecializované vzdelanie znalcom a uchádzačom o znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo.
 2. Cieľom štúdia je poskytnúť znalcom a uchádzačom o znaleckú činnosť poznatky z vedného odboru Súdne inžinierstvo, ako aj ďalších nadväzujúcich študijných odborov.
 3. Súčasťou štúdia je prehlbovanie a inovácia vedomosti, poznatkov a znalosti získaných v priebehu vysokoškolského štúdia a pracovnej činnosti.
 4. Absolvovanie špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore stavebníctvo spĺňa jeden zo základných predpokladov zákona č. 382 /2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, pre zápis do Oddielu znalcov v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len zoznam). Zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Osnova
 • Učebné osnovy v každom predmete podrobne rozpracovávajú špecializované vzdelávanie najmä:
 • lektorov zabezpečujúcich štúdium,
 • formu výučby,
 • rozsah výučby v hodinách,
 • spôsob ukončenia štúdia a záverečné hodnotenie,
 • cieľ predmetu,
 • stručnú osnovu predmetu,
 • základnú literatúru,
 1. Učebné osnovy predmetov zoradených podľa učebného plánu sú:
 2. Základy súdneho znalectva                                                      
 3. Základy práva                                                                                     
 4. Metodika znaleckého posudku                                              
 5. Pozemné stavby                                                       
 6. Stavebné materiály 
 7. Kataster nehnuteľností                                       
 8. Stavebný zákon          
 9. Dopravné stavby                                                      
 10. Vodohospodárske stavby
 11. Stavebná fyzika                                                         
 12. Príprava a technológia stavieb
 13. Mechanika zemín a zakladanie                       
 14. Statika stavieb                                    
 15. Teória ohodnocovania nehnuteľnosti – životnosť stavieb
 16. Odhad hodnoty nehnuteľností                      
 17. Stanovenie hodnoty podnikov                                              
 18. Oceňovanie nehnuteľností - staršie cenové predpisy                  
 19. Oceňovanie nehnuteľností - zahraničné metodik              
 20. Poruchy stavieb
 21. Odhad hodnoty stavebných prác
 22. Líniové vedenia a rozvody
 23. Trh nehnuteľností
 24. Výpočtová technika v znaleckej činnosti
 25. Záverečná práca
Odborný garant doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Organizačný garant Ing. Veronika Sojková Tel.: 02/59274712
Email: veronika.sojkova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 390 Forma: sústredenia
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena 2425 €
Priznané právo MŠVVaŠ SR Číslo dekrétu: 0473/2009/392/1
od: 21.9.2009
do: 20.9.2014


Kľúčové slová

Obsah Znalec
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Študenti a absolventi STU
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!