Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav materiálov

Názov vzdelávacieho programu/modulu PRÍPRAVNÝ KURZ Z FYZIKY
Profil absolventa

Absolventi kurzu majú doplnené vedomosti a zručnosti z tých oblastí stredoškolskej fyziky, ktorých ovládanie je nevyhnutné k úspešnému absolvovaniu skúšok z fyziky a predmetov, ktoré s učivom fyziky na TU súvisia. Absolventi sú pripravení  na vysokoškolské štúdium technického zamerania.

Osnova

Vybrané časti zo stredoškolskej fyziky: Fyzikálne veličiny a ich jednotky, vektory a matematické operácie s vektorovými veličinami /2 h/. Kinematika – pohyb hmotného bodu /3 h/. Dynamika - Newtonové pohybové zákony, sily, hybnosť, impulz /2 h/. Práca, kinetická a potenciálna energia, výkon, účinnosť, zákony zachovania hybnosti a mechanickej energie /4 h/.Gravitačné pole, pohyb za účinku tiažovej sily /2 h/. Mechanika tuhého telesa /2 h/. Tepelné javy v pevnom, kvapalnom a plynnom skupenstve /2 h/. Ideálny plyn, stavová rovnica ideálneho plynu, tepelné deje v plynoch, prvý termodynamický zákon, Carnotov stroj / 3 h/. Harmonický pohyb /2 h/. Elektrostatické pole /2 h/.   

Odborný garant Pedagogickí pracovníci katedry fyziky
Organizačný garant Mgr. Jozef Krajčovič,PhD Tel.: +421918646038
Email: jozef_krajcovic@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: sústredenie
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 60 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!