Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Ústav manažmentu

Ústav/oddelenie: Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania

Názov vzdelávacieho programu/modulu Doplňujúce pedagogické štúdium
Profil absolventa

Absolventi nadobudnú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z psychodidaktických a príbuzných vedných disciplín, poznatky o výbere a spracovaní vedeckých poznatkov do obsahu vyučovacích profesijných predmetov a jeho didaktickej transformácie do kompetencií žiakov prostredníctvom vyučovacích metód, foriem a materiálnych vyučovacích prostriedkov. Budú mať spôsobilosti hodnotiť výsledky, efektívnosť a kvalitu vyučovacieho procesu. Získanú pedagogickú spôsobilosť a plánovacie, realizačné a hodnotiace kompetencie budú schopní aplikovať a rozvíjať v pedagogickej praxi vyučovania profesijných predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijného programu alebo študijného odboru v súlade s ustanovením § 2 písm. a) Vyhlášky MŠVVAŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.

Osnova

Úvod do pedagogiky 18/6. Všeobecná a vývinová psychológia 18/6. Biológia dorastu a školské zdravotníctvo 12/0. Etika a etiketa v práci učiteľa 12/0. Teória výchovy18/6,  Pedagogická a sociálna psychológia 18/6. Všeobecná didaktika 18/12. Rétorika a kultúra prejavu 6/6. Didaktika technických predmetov 24/6. Didaktické praktikum 5/15. Didaktická technika 6/6. Súčasné trendy vo vzdelávaní 12/0. Pedagogická prax náčuvová 0/10. Pedagogická prax výstupová 0/30. Seminár k záverečnej práci 0/24.

Odborný garant Doc. Ing. Mariana Kundrátová, CSc.
Organizačný garant Ing. Ľubica Vašková, CSc. Tel.: 0917 669258
Email: lubica.vaskova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 300 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Bratislava
Cena 130,00 € denní študenti STU, 160,- EUR externí študenti
Priznané právo akreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Dopl. ped. štúdium
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické pedagogické
Forma ukončenia Vysvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!