Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav potravinárstva a výživy / Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravin

Názov vzdelávacieho programu/modulu SENZORICKÉ HODNOTENIE KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a techniky senzorického hodnotenia kozmetických výrobkov. Je schopný rozoznávať jednotlivé komodity kozmetických výrobkov, ich chyby a nedostatky. Ovláda bodovacie systémy hodnotenia, ovláda postupy pri posudzovaní kozmetických výrobkov. Získa poznatky o štatistickom hodnotení výsledkov a rozšíri si teoretické vedomosti o senzorickom hodnotení, legislatíve a systéme posudzovania kvality kozmetickcýh výrobkov.

Po splnení predpísaných skúšok získajú certifikát "Vybraný posudzovateľ"  podľa  ISO 8586-1, 1993, Sensory analysis – General quidance for selection, training and monitoring of assessors – Part 1: SeIect assessors, (Senzorická analýza – Všeobecná smernica pre výber, tréning a monitoring posudzovateľov - Časť 1: Vybraní posudzovatelia), tak ako je to zavedené v štátoch EÚ. Na základe certifikátu sú zapísaní do Registra vybraných posudzovateľov FCHPT STU.

Osnova

Princípy senzorickej analýzy, terminológia /1 h/

Anatómia a fyziológia zmyslových orgánov /1 h/

Všeobecné podmienky pre senzorické hodnotenie /2 h/

Kozmetické výrobky – základné informácie /2 h/

Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov /5 h/

Mikrobiológia – vplyv na kvalitu a bezpečnosť výrobku /1 h/

Testy na preverenie schopností hodnotiteľa /3h/

Odborný garant prof. Ing. Lubomír Valík, PhD.
Organizačný garant Ing. Vladimír Žúbor, PhD. Tel.: +421918674197
Email: vladimir.zubor@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 15 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Senzorické laboratórium FCHPT STU
Cena 150 €
Priznané právo číslo akreditácie Ministerstva školstva SR ‐ 0473/2018/3/1
od: 13.12.2018
do: 13.12.2023


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Zvýšenie odbornosti
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!