Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav potravinárstva a výživy / Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravin

Názov vzdelávacieho programu/modulu SENZORICKÉ HODNOTENIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV / SENZORICKÉ HODNOTENIE VÍNA
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú metódy a techniky senzorického hodnotenia vína a vínnych nápojov, postup pri degustácií vín a štatistické spracovanie výsledkov hodnotenia. Majú odpovedajúce teoretické vedomosti o senzorickom hodnotení, legislatíve a systéme triedenia vín a potrebné praktické skúsenosti. Po splnení predpísaných skúšok získajú certifikát "Vybraný posudzovateľ"  podľa STN EN ISO 8586:2012 a jej opravy STN EN ISO 8586/C1 – „Senzorická analýza – Všeobecný návod na výber, výcvik a monitorovanie vybraných posudzovateľov a expertních senzorických posudzovateľov“, tak ako je to zavedené v štátoch EÚ.

Na základe získaného certifikátu sú zapísaní do Registra vybraných posudzovateľov FCHPT STU, z ktorého si organizátori regionálnych a celoštátnych prestížnych súťaží kvality vín resp. medzinárodných konkurzov vín vyberajú a prizívajú za členovo hodnotitelských komisii.

Osnova

Anatómia a fyziológia zmyslových orgánov /1 h/. Metódy senzorického hodnotenia vín /2 h/. Praktické hodnotenie vín /2 h/. Princípy senzorickej analýzy, terminológia používaná pri senzorickom hodnotení, psychometria /1 h/. Senzorické hodnotenie vínnych nápojov /1 h/. Testy na preverenie schopností hodnotiteľa /6 h/. Všeobecné podmienky pre senzorické hodnotenie /2 h/.

Odborný garant Prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Organizačný garant Ing. Vladimír Žúbor, PhD. Tel.: 0918674197
Email: vladimir.zubor@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 15 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Senzorické laboratórium FCHPT STU
Cena 150 €
Priznané právo vydalo MŠVVaŠ SR, číslo: 0473/2020/98/1
od: 18.11.2020
do: 18.11.2025


Kľúčové slová

Obsah Zvýšenie odbornosti
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!