Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu ZÁKLADY MARKETINGOVEJ KONCEPCIE RIADENIA ORGANIZÁCIE
Profil absolventa

Absolventi kurzu chápu význam marketingu v riadení organizácií na trhu, ovládajú princípy využitia nástrojov marketingového riadenia v organizácii, chápu dôležitosť zákazníka v marketingovom riadení. Majú osvojené základy z oblasti marketingového mixu, sú schopní používať  tradičné a moderné marketingové prístupy k riadeniu organizácie na trhu za účelom zlepšenia dosahovaných výsledkov na trhu, zlepšenia imidžu organizácie. Absolventi kurzu majú okrem teoretických vedomostí z oblasti marketingu aj praktické skúsenosti z riešenia konkrétnych problémov marketingového riadenia organizácií na trhu. Sú schopní stanoviť na základe analýzy konkrétnej situácie problém v oblasti marketingového riadenia a nájsť jeho možné riešenie.

Osnova

Základné pojmy súvisiace s marketingom a marketingovým riadením /1 h./ Pozícia a význam marketingovej koncepcie riadenia v organizácii /2 h./ Definovanie a význam praktického využitia marketingovej koncepcie riadenia v organizácii /2 h./ Marketingové plánovanie a prieskum trhu. /3 h./ Segmentácia a výber cieľového trhu /2 h./ Zákazník a jeho správanie sa na trhu /2 h./ Nástroje marketingového riadenia – marketingový mix (tradičné a inovatívne nástroje marketingového riadenia) /4 h./ 

Odborný garant Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Organizačný garant Ing. Dagmar Babčanová, PhD. Tel.: +421 906 068 103
Email: dagmar.babcanova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: prezenčná
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava.
Cena 160 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické,Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!