Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ
Profil absolventa

Poznať základný komunikačný model a jeho dôsledky. Vedieť efektívne odovzdávať informácie, dokázať viac a lepšie počúvať, správne klásť otázky. Uvedomiť si význam neverbálnej komunikácie. Poznať princípy a zručnosti pri dávaní a prijímaní spätnej väzby. Identifikovať silné stránky a možnosti rozvoja v danej a stanoviť si vlastný akčný plán.

Osnova
  • Úvod (zámery, ciele, očakávania)
  • Druhy komunikácie v pracovnom prostredí
  • Komunikačný model
  • Aktívne počúvanie
  • Kladenie otázok
  • Jasné vyjadrovanie
  • Argumentácia
  • Spätná väzba v komunikácii
  • Záver (reflexia naučeného, stanovenie si akčných plánov rozvoja v danej oblasti)

Participatívna forma výučby - manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Organizačný garant prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Tel.:
Email: milos.cambal@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: prezenčná
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena Dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Senior
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!