Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú ucelený súbor poznatkov z problematiky podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov a zdaňovania právnických osôb. Naučia sa využívať účtovníctvo ako nástroj finančného riadenia a optimalizácie základu dane právnických osôb. Budú schopní prakticky aplikovať účtovné princípy v podnikateľskej praxi. Dokážu vyplniť všetky tlačivá, doklady a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.

Osnova
  • Podstata účtovníctva, jeho význam pre riadenie podniku.
  • Účtovné princípy (zásady) uplatňované pri vedení podvojného účtovníctva.
  • Účtovné zobrazenie obstarania, opotrebovania a vyradenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
  • Účtovné zobrazenie stavu, pohybu a inventarizačných rozdielov zásob.
  • Účtovanie na finančných účtoch a na účtoch zúčtovacích vzťahov, na kapitálových účtoch a na účtoch dlhodobých záväzkov.
  • Účtovné zobrazenie nákladov a výnosov, vyčíslenie výsledku hospodárenia a zostavenie daňového priznania PO.
  • Účtovná uzávierka a účtovná závierka

Kurz je zameraný na praktickú stránku účtovníctva riešenie tematicky zameraných príkladov, prípadových štúdií a praktické spracovanie účtovníctva a daňového priznania právnických osôb na PC.

Odborný garant Ing. Martina Horváthová, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Horváthová, PhD. Tel.:
Email: martina.horvathova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 56 hodín (7 dní) Forma:
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena Dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!