Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu PLÁNOVANIE PROJEKTU
Profil absolventa

Absolvent kurzu „Plánovanie projektu“ chápe podstatu plánovania celého projektu. Absolvent pochopí základnú terminológiu z rozsahu projektu (vecná dekompozícia projektu a hierarchická štruktúra produktu). Absolvent sa naučí detailne spracovať časový plán projektu, plán prostriedkov projektu, plán riadenia rizík, plán komunikácie a ostatné plány.

Osnova

Predmet projektu

 • Hierarchická štruktúra projektu
 • Vecná dekompozícia projektu

Časový plán projektu

 • Odhad trvania projektu
 • Míľniky projektu
 • Ganttov diagram
 • Plán výstupov

Plán prostriedkov projektu (Plán zdrojov)

 • Hierarchická štruktúra organizácie
 • Matica zodpovednosti
 • Histogram zdrojov
 • Histogram nákladov
 • Rozpočet
 • Plán financovania

Plán riadenia rizík. Plán komunikácie. Ostatné plány v projekte

Odborný garant doc. Ing. Jana Šujanová
Organizačný garant Ing. Jana Samáková, PhD. Ing. H. Hrablik Chovanová, PhD. Tel.: +421 906 068 187
Email: jana.samakova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín (3 dni) Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka
Cena 240 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!