Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu PLÁNOVANIE PROJEKTU
Profil absolventa

Absolvent kurzu „Plánovanie projektu“ chápe podstatu plánovania celého projektu. Absolvent pochopí základnú terminológiu z rozsahu projektu (vecná dekompozícia projektu a hierarchická štruktúra produktu). Absolvent sa naučí detailne spracovať časový plán projektu, plán prostriedkov projektu, plán riadenia rizík, plán komunikácie a ostatné plány. 

Osnova
 • Predmet projektu
  • Hierarchická štruktúra projektu
  • Vecná dekompozícia projektu
 • Časový plán projektu
  • Odhad trvania projektu
  • Míľniky projektu
  • Ganttov diagram
  • Plán výstupov
 • Plán prostriedkov projektu (Plán zdrojov)
  • Hierarchická štruktúra organizácie
  • Matica zodpovednosti
  • Histogram zdrojov
  • Histogram nákladov
  • Rozpočet
  • Plán financovania
 • Plán riadenia rizík. Plán komunikácie. Ostatné plány v projekte 
Odborný garant doc. Ing. Jana Šujanová
Organizačný garant Ing. Jana Samáková, PhD. Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. Ing. H. Hrablik Chovanová, PhD. Tel.: +421 906 068 187
Email: jana.samakova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín (3 dni) Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka
Cena 240 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!