Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav integrovanej bezpečnosti

Názov vzdelávacieho programu/modulu BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Profil absolventa

Tento modul má za cieľ inovatívny prístup k problematike BOZP so zameraním dosiahnuť stav vzdelania v tejto oblasti na stredných školách porovnateľný so stavom v členských krajinách Európskej únie pre pedagógov, ktorí nie sú špecialistami z tohto odboru. Získanie bezpečnostného minima je aj súčasťou právnych predpisov s technickým obsahom.

Tento modul nadobúda zvlášť na význame, pretože problematike výučby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na všetkých školách a stupňoch nevenuje dostatočná pozornosť. Z tohto pohľadu je modul zameraný predovšetkým pre potreby stredoškolských učiteľov. Získanie tzv. „bezpečnostného minima“ musí byť aj súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu tak, ako je to obvyklé v členských krajinách EÚ.

Osnova
  • fyzikálne, chemické a biologické faktory pracovného prostredia,
  • uplatňovanie BOZP na pracoviskách a podnikoch,
  • uplatňovanie BOZP v školách,
  • nebezpečné látky,
  • legislatívne predpisy v oblasti BOZP.
Odborný garant Prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. Tel.: +421 906 068 klapka 510
Email: richard.kuracina@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 28 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania MTF STU v Trnave , Botanická ulica č. 49, miestnosť č. 320, ŤL
Cena 100 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ
Odbor Facility management
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!