Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav/oddelenie: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky / Oddelenie materiálov a technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK - Školenie spojené s overením odbornej spôsobilosti podľa § 22 Vyhl. MPSVaR SR č. 508 Z.z pre činnosť na VTZ elektrických do 1000V AC v objektoch tr. A a bleskozvodoch
Profil absolventa

Vykonáva samostatne činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických (VTZ) do 1000 V AC a v obj. tr. A a na bleskozvodoch V DC v rozsahu podľa príl. č. 11, Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a riadi činnosť na VTZ elektrických.

Osnova

Legislatívne predpisy z oblasti BOZP (podľa rozsahu osvedčenia) /2hod/, druhy a označovanie elektrických sietí, napäťové pásma pre elektrické inštalácie, stupne ochrany krytom /2hod/, rozdelenie opatrení na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom /2hod/, ochrana pred dotykom živých a neživých častí /2hod/, ochrana pred dotykom živých častí /2hod/, uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče /2hod/, ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny /2hod/, prepätia v nn sieťach, zdroje a ochrana pred nimi /2hod/, pripájanie elektrických prístrojov a zariadení /2hod/, vonkajšie vplyvy na EZ, určovanie aoznačovanie vonkajších vplyvov, protokol o prostredí /2hod/, ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny /2hod/, bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu na EZ /2hod/, úrazy elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci /2hod/, protipožiarna ochrana EZ /2hod/. 

Odborný garant Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.:02/602 91 685, 0903 423 330, e‐mail: miroslav.kopca@stuba.sk, fax: 654 25822
Organizačný garant Ing. Michal Váry, PhD. FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Tel.: 0905 981 652, 02/602 91 538
Email: michal.vary@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 28 hodín (podľa osnovy pre požadovaný rozsah osvedčenia) Forma: prezenčná
Miesto konania STU FEI v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, prípadne u záujemcu
Cena 150 € + 20 % DPH
Priznané právo oprávnenie ev. č.: VVZ‐0683/08‐05.1 vydané Národným inšpektorátom práce.
od: 14.07.2008
do: 14.07.2013


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Odbor Elektrotechnika
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!