Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav/oddelenie: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky / Oddelenie materiálov a technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu ELEKTROTECHNIK Školenie spojené s overením odbornej spôsobilosti podľa § 21 Vyhl. MPSVaR SR č. 508 Z.z. pre činnosť na VTZ elektrických do 1000V AC v objektoch tr. A a bleskozvodoch
Profil absolventa

Vykonáva samostatne činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických (VTZ) do 1000 V AC a 1500 V DC v obj. tr. A a na bleskozvodoch. 

Osnova

Základné legislatívne predpisy z oblasti BOZP /2h/, druhy a označovanie elektrických sietí /2h/, napäťové pásma pre elektrické inštalácie, stupne ochrany krytom /2h/, členenie opatrení na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom /2h/, ochrana pred dotykom živých aneživých častí /2h/, práca na EZ /2h/, uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče /2h/, prepätia v sieti a ochrana pred nimi /2h/, ochranné svorky na elektrických predmetoch, pripájanie elektrických prístrojov a zariadení /2h/, vonkajšie vplyvy na EZ, bezpečnostné značky /2h/, úrazy elektrickým prúdom aposkytovanie prvej pomoci /2h/, protipožiarne smernice /2h/.

Odborný garant Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: 02/602 91 685, 0903 423 330, e‐mail: miroslav.kopca@stuba.sk, fax: 654 25822
Organizačný garant Ing. Michal Váry, PhD. FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Tel.: 0905 981 652, 02/602 91 538
Email: michal.vary@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24h Forma: prezenčná
Miesto konania STU FEI vBratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, prípadne u záujemcu
Cena 120 € + 20 % DPH
Priznané právo oprávnenie ev. č.: VVZ‐0683/08‐05.1 vydané Národným inšpektorátom práce.
od: 14.07.2008
do: 14.07.2013


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Odbor Elektrotechnika
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!