Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav anorganickej chémie a technológie materiálov / Oddelenie anorganickej chémie

Názov vzdelávacieho programu/modulu PRÍRODOVEDECKÉ EXPERIMENTY PRE STREDOŠKOLÁKOV
Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho kurzu nadobudne praktické zručností pri práci s chemikáliami a bezpečnej práce s nimi v chemickom laboratóriu a tiež pri práci s novou laboratórnou technikou. Absolventi získajú informácie o spojení experimentov s aktuálnymi problémami reálneho života, čo zvýši ich motiváciu o štúdium prírodovedných odborov, najmä chemických a potravinárskych odborov.

Osnova

V rámci jedeného kurzu študenti strednej školy odcvičia jedno vybrané laboratórne cvičenie.  Konkrétne experimenty sa vyberú po dohode s ich učiteľom. Výber prác bude z laboratórnych cvičení (LC):

LC z automatizácie a regulácie chemických procesov. Riadenie výšky hladiny v laboratórnych zásobníkoch kvapaliny. Diaľkové ovládanie osvetlenia. Riadenie polohy guľky na naklonenej ploche. Magnetická levitácia. Riadenie robota. Riadenie helikoptéry.

LC z organickej chémie. Vonné látky – príprava a ich využitie. Príprava esterov karboxylových kyselín. Príprava esterov kyseliny octovej. Príprava esterov kyseliny salicylovej. Príprava acylpyrínu. Príprava mydla. Izolácia esenciálnych olejov z rastlinných zdrojov.

LC z biochémie. Enzýmy v bežnom živote. Enzýmová hydrolýza škrobu účinkom slinnej α-amylázy.

LC z fyzikálnej chémie. Meranie pH roztokov. Kyslosť a zásaditosť nápojov a čistiacich prostriedkov. Meranie vodivosti minerálnych vôd. Stanovenie koncentrácie farebných látok. Sledovanie tepelných efektov počas chemických a fyzikálnych dejov. Meranie veličín pomocou meracieho systému CoachLab s rôznymi. Elektrochemické články. Daniellov článok.

LC zo všeobecnej a anorganickej chémie.  Elektrolýza vodných roztokov solí a identifikácia produktov. Príprava a skúmanie vlastností oxidov dusíka;. oxidu siričitého (napr. bieliace účinky, konzervačné vlastnosti SO2). Pokusy s peroxidom vodíka. Fentonova reakcia a jej využitie pri ekologickom čistení znečistených vôd. Rozklad bielidla obsahujúceho NaClO. Pôsobenie meďnatých zlúčenín na alobal a pozinkované predmety. Kyselina trihydrogenboritá - príprava a jej všestranné použitie. Termický rozklad prášku do pečiva. Príprava fotocitlivého železitého komplexu a využitie jeho fotocitlivosti pri vytváraní obrazu nepriesvitného predmetu. 

LC z potravinárskej technológie. Izolácia aromatických látok z prírodných zdrojov (z levandule, rozmarínu, rasce a pod.). Spôsoby izolácie  prírodných aromatických látok: Soxhletova extrakcia, destilácia s vodnou parou, macerácia. Fyzikálne charakteristiky tenzidov. Stanovenie povrchového napätia tenzidov (pracie prostriedky, saponáty,  emulgátory a iné).

LC z z forenznej analýzy nitroaromatických látok. Precvičíme si novú ekologickú analytickú metódu na stanovenie nitroaromatických látok, vrátane trinitrotoluénu (TNT), vo forenzných vzorkách ako sú povýbuchové zvyšky. Metóda využíva novú techniku - mikroextrakciu so sorbentom v ihle striekačky (MEPS) s následnou rýchlou kapilárnou plynovou chromatografiou so selektívnou detekciou (GC-ECD), kde sa zachytené a extrahované látky separujú, detegujú a určí sa ich obsah.

LC z z forenznej analýzy cenín a dokumentov mikroskopickými metódami. Cieľom práce  je optickým mikroskopom s digitálnou kamerou zosnímať a charakterizovať ochranné prvky cenín a dokumentov za účelom kriminalisticko-expertíznej analýzy s využitím 3D mikroskopie, obrazovej analýzy skúmaných prvkov a fluorescenčnej mikroskopie.

Exkurzia: Slovenská chemická knižnica a špičkové pracoviská na FCHPT.

Odborný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Organizačný garant Ing. Mário Izakovič, PhD. Tel.: 02 59325 612
Email: mario.izakovic@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 6 h Forma: prezenčná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Cena 0 €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent strednej školy
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!