Prejsť na obsah
Absolventi

vydáva sa absolventom STU na základe elektronickej žiadosti vo formáte .pdf v prípade straty, znehodnotenia, resp. odcudzenia. Žiadosť je potrebné stiahnuť do svojho PC, vyplniť, podpísať a naskenovanú poslať ako prílohu emailom alebo poštou spolu s dokladom o úhrade poplatku na adresu:

Rektorát STU
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

Vydaním duplikátu pôvodný doklad stráca platnosť.

       diplomu alebo výpisu z evidenčnej knihy diplomov
žiadosť
Poplatok: 20 €   
vysvedčenia o štátnej skúške (do roku 2000 vrátane sú duplikáty vysvedčení vyhotovované študijnými oddeleniami príslušných fakúlt STU)
žiadosť 
Poplatok: 20 €   
dodatku k diplomu
žiadosť
Poplatok: 20 €   
osvedčenia absolventa programu ďalšieho vzdelávania
žiadosť
Poplatok: 20 €   
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
žiadosť
Poplatok: 20 €   

vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti
žiadosť
Poplatok: 20 €     


UŽITOČNÉ RADY:
 

Poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet (bankové informácie nájdete v spodnej časti žiadosti) alebo poštovým poukazom.

Po úhrade poplatku bude duplikát vyhotovený v lehote do 30 kalendárnych dní, v závislosti od dostupnosti údajov. Za pochopenie ďakujeme.

Duplikát nie je možné vystaviť na počkanie. O jeho vyhotovení budete upovedomený emailom alebo telefonicky. Duplikát je možné zaslať poštou, v danom prípade je poštovné zahrnuté v poplatku za vydanie dokladu, prípadne prevziať žiadateľom osobne v čase úradných hodín v priestoroch Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov.