Prejsť na obsah
Absolventi

vydáva sa absolventom STU, na základe elektronickej žiadosti, ktorá sa zasiela vo formáte .pdf, v prípade straty, znehodnotenia, resp. odcudzenia.

Prílohy k žiadosti:

  • doklad o úhrade poplatku,
  • kópia dokladu totožnosti,
  • kópia pôvodného dokladu (o ktorého duplikát sa žiada), ak je k dispozícií.

Žiadosť je potrebné stiahnuť do svojho PC, vyplniť, podpísať a naskenovanú poslať mailom spolu s uvedenými prílohami alebo poštou na adresu:

Rektorát STU
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

Vydaním duplikátu pôvodný doklad stráca platnosť.

DUPLIKÁT
       diplomu alebo výpis z evidencie diplomov
žiadosť
Poplatok: 30 €     e-mail: (education@stuba.sk)

vysvedčenia o štátnej skúške/výpis výsvedčenia o štátnej skúške

UPOZORNENIE:

a) V prípade skončenia štúdia do roku 2000 vrátane sú duplikáty vysvedčení o štátnej skúške vyhotovované
študijnými oddeleniami príslušných fakúlt STU:

b) V prípade skončenia štúdia v roku 2001 a neskôr vyhotovuje duplikáty vysvedčení o štátnej skúške Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Rektorát STU. V tomto prípade prosím použite uverejnený formulár žiadosti ÚVaSŠ:
žiadosť
Poplatok: 30 €     e-mail: (education@stuba.sk)

dodatku k diplomu
žiadosť
Poplatok: 30 €     e-mail:  (education@stuba.sk)

osvedčenia o absolvovaní programu ďalšieho vzdelávania
žiadosť
Poplatok: 30 €     e-mail: (education@stuba.sk)

rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
žiadosť
Poplatok: 30 €     e-mail:  (barbora.urbanova@stuba.sk alebo education@stuba.sk)

vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti
žiadosť
Poplatok: 30 €     e-mail:  (education@stuba.sk)


UŽITOČNÉ RADY:
 

Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet (platobné informácie nájdete v spodnej časti žiadosti) alebo poštovým poukazom.

Po úhrade poplatku bude duplikát vyhotovený v lehote do 30 kalendárnych dní, v závislosti od dostupnosti údajov.
Za pochopenie ďakujeme.

Duplikát nie je možné vystaviť na počkanie. O jeho vyhotovení bude žiadateľ informovaný emailom alebo telefonicky. Duplikát je možné zaslať poštou, v danom prípade je poštovné zahrnuté v poplatku za vydanie dokladu, prípadne prevziať žiadateľom osobne v čase úradných hodín v priestoroch Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov.