Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

prorektor pre informatizáciu a šport

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

Štefan Stanko (1964) je absolventom SvF STU (SvF SVŠT 1986, Automatizované systémy riadenia v stavebníctve). V rokoch 1988-1994 pracoval na pozícii výskumný pracovník, kedy sa podieľal na riešení výskumu a zavádzal IT systémy v rámci odboru ZDI. V roku 1996 obhájil titul CSc. V roku 2010 bol habilitovaný v odbore Vodné hospodárstvo. V roku 2017 bol menovaný za profesora v odbore Vodné stavby.

V súčasnosti je vedúcim Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU. Od roku 2015 zastával funkciu prorektora pre vzdelávanie, pričom do roku 2016 vykonával aj funkciu prorektora pre zahraničie. V rokoch 2011-2015 bol členom ekonomickej komisie AS SvF STU. Od roku 2019 až doposiaľ zastával funkciu podpredsedu AS STU, od 2015 do 2019 bol predsedom Rady pre výchovu a vzdelávanie pri RVŠ SR a od 2019 je členom predsedníctva RVŠ SR.

V oblasti výskumu a pedagogiky sa venuje zdravotno-inžinierskym stavbám, vodnému hospodárstvu, urbanizovanej hydrológii, systémovému inžinierstvu, matematickému modelovaniu, softvareovým návrhom v orientácií na odvodňovanie miest a obcí. Je garantom predmetov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelania a vo viacerých študijných programoch a garantom EN študijného programu BC Civil Engineering. Je členom OK 5.1.6. Vodné stavby – ŠP Vodohospodárske inžinierstvo. Je autorom a spoluautorom dvoch monografií, skrípt a desiatok domácich a zahraničných publikácií. Školiteľom 8 úspešne ukončených doktorandov, viedol desiatky diplomantov a bakalárov.

Jeho činnosť bola vždy výrazne orientovaná na implementáciu a akceleráciu IKT systémov na HW a SW úrovni. Počas pôsobenia na fakulte sa podieľal na riešení desiatok aplikačných projektov, kde okrem iného posudzoval, navrhoval a implementoval odvodňovacie systémy pre obce a mestá a pre diaľničné úseky SR práve s podporou výpočtovej techniky. Je autorom niekoľkých softwareových systémov.

Absolvoval viaceré študijné pobyty v  Kanade (1996-97), Taliansku (1998) a Dánsku (1999) a iné. Prednášal aj na mnohých univerzitách strednej Ázie a v Ruskej federácii – Moskva, Vladimír, Tambov, Ekaterinburg a ďalších, kde sa podieľal aj na zavádzaní Bolonského vzdelávacieho systému.

Bol a v súčasnosti je zodpovedným riešiteľom projektov APVV, viacerých projektov VEGA, spoluriešiteľ UVP. Zodpovedným riešiteľom Erasmus+, SAIA a ďalšie. Bol členom koordinačného tímu viacerých TEMPUS projektov a projektu NATO Linkage Grant ENVIR LG 950 445.

Je predsedom skúšobnej komisie pre overovanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie VV a VK pre MŽP SR. Je predsedom TK1 Vodovody a kanalizácie pri ÚNMS SR. Od 2013 tretie obdobie predsedom Slovenského národného komitétu IWA. Člen AČE SR, IAHS, SNK FEANI, redakčnej rady časopisu Ambiente&Água An Interdisciplinary Journal of Applied Science.

Osobný manažment si zdokonaľoval aj v rámci  zahraničných stáži v zámorí a EU.

 

  


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 918 669 029
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
stefan.stanko@stuba.sk