Prejsť na obsah
Výskum

Slovenská technická univerzita v Bratislave usporadúva v dňoch 27.-29. marca 2007 pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku prezentačno-kontaktačné dni.

Konferencia

Partnerstvo pre inovácie

 

Výskumný potenciál a expertíza
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

29. marca 2007 o 9.00 hod.

v aule Strojníckej fakulty STU

Nám. Slobody 17, Bratislava

 

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je prezentovať výskumné aktivity a kooperačný potenciál STU a podnietiť nadväzovanie nových kontaktov v záujme rozvoja ďalšej spolupráce univerzity v rôznych oblastiach výskumu a kooperácie s podnikateľským prostredím a praxou.

 

Podujatie je príspevkom k rozvoju znalostnej spoločnosti a k regionálnemu hospodárskemu rozvoju stimuláciou spolupráce segmentov vzdelávania, výskumu, praxe a verejnej správy.

 

 

Program konferencie:

 

8.30     Registrácia

 

9.00     Otvorenie, prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc., STU

 

9.10     Súčasnosť a smerovanie výskumu STU, doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU

 

9.50     Prezentácie príkladov dobrej spolupráce

Ing. Jaroslav Holeček, Volkswagen Slovakia, a. s., Široká spolupráca od štúdia po výskumné centrá

Ing. Milan Mancel, ON Semiconductor, Od spolupráce, cez spoločné pracovisko až k vývoju produktov

Ing. Štefan Štifner, CSc., STIFI Hurbanovo, Vývoj a realizácia bioplynovej stanice na zákazku

 

10.40    Panelová diskusia: Ako ďalej? Ako využime nové šance?

 

             Panel:

Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, PhD. – Potreby automobilového priemyslu

Ing. arch. Milan Horak – Implementácia výsledkov spoločného projektu ECOCITY v rámci 5. RP v Trnave

Ing. O. Guštafíková, PhD. - Univerzitný technologický inkubátor – od myšlienok k vlastnému podniku

doc. Ing. Marian Veselý, CSc. - Využitie možností európskych projektov na podporu spolupráce s firmami v zahraničí

Bc. Vladimír Fridrich - Informačné systémy pre Atómové elektrárne Bohunice a Mochovce

prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc. - Spolupráca Katedry geotechniky SvF STU s praxou

 

12.00    Networking – hľadanie partnerov, občerstvenie

 

13.00    Záver

 

 

Registrácia: do 27.3.2007

 

 

Pozvánka

 

 

Networking

Podujatie poskytne priestor pre stretnutie sa partnerov univerzity s kolegami z univerzity, umožní prediskutovať rôzne konkrétne možnosti spolupráce, prípravu budúcich projektov a budúcej spolupráce vo výskume i pri príprave budúcich zamestnancov partnerov STU.

 

 

Účastníci

Konferencia je určená zástupcom všetkých súčasných aj budúcich partnerov univerzity z podnikateľskej i spoločenskej praxe, z akademickej sféry ako aj zástupcom verejnej správy. Na konferencii budú prítomní zástupcovia jednotlivých pracovísk STU.

 

 

Sprievodné podujatia:

Prezentácia vedeckých posterov

Výstava publikácií Vydavateľstva STU

termín:      27. – 29. 3. 2007

miesto:     vstupná hala SjF STU, nám. Slobody 17, Bratislava

 

 

Formy spolupráce:

 • Spoločné pracoviská, laboratóriá a centrá
 • Spoločné výskumné projekty
 • Profilovanie špecializácie študentov a absolventov
 • Expertízy a zmluvy o dielo na objednávku
 • Transfer poznatkov a technológií
 • Technologický podnikateľský inkubátor – rozvoj nových firiem

 

Témy:

 • Matematika, fyzika, nové materiály
 • Stroje, zariadenia, technológie
 • Automatizácia, robotika
 • Inteligentné zariadenia a systémy
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Architektúra, urbanizmus, dizajn
 • Stavebníctvo a geodézia
 • Chémia, potravinárstvo a biotechnológie
 • Elektrotechnika, energetika
 • Ochrana životného prostredia
 • Bezpečnosť
 • a mnohé ďalšie...

 

STU - líder v technickom vzdelávaní, výskume a inováciách!

 

Databáza výskumného potenciálu STU
Účastníci konferencie obdržia elektronický Know-how katalóg ponúk spolupráce na CD.

Organizátori

Know-how centrum, fakulty a rektorát STU.

Kontakt: Ing. Mgr. Mária Búciová (meno_priezvisko@stuba.sk, 02/57294533)

                 Ing. Ľubomíra Florková (meno.priezvisko@stuba.sk, 02/57294239)