Prejsť na obsah
Európska aliancia pre inovácie na STU

logo                     

Regionálna pobočka Európskej aliancie pre inovácie

 

Kontakt na webstránku EAI :  http://eai.eu/ 

Regionálna pobočka Európskej aliancie pre inovácie Slovensko (European Alliance for Innovation - Regional Office Slovakia, ďalej EAI REO SK) sa etabluje na základe Memoranda o porozumení, podpísaného medzi Slovenskou technickou univerzitou a Európskou alianciou pre inovácie. EAI a STU už v minulosti úspešne spolupracovali na spoločnom projekte a táto spolupráca vyústila do zriadenia medzinárodnej regionálnej pobočky EAI.

Video z podpisovania Memoranda o porozumení si môžete pozrieť tu.

Zriadenie pobočky má za cieľ predovšetkým podporiť „sieťovanie“ odborníkov a zapájanie slovenských výskumných tímov do medzinárodných projektov.

EAI REO SK  ponúkne potenciálnym partnerom a zainteresovaným aktérom účasť na aktivitách pobočky a priestor na ďalšiu spoluprácu  predovšetkým v oblasti „community building“, ale aj v rámci prípravy a realizácie projektov EÚ, v oblasti technologického transferu a podpory transferu technológií a propagácie malých a stredných podnikov.

 

Hlavné úlohy REO EAI SK sa sústreďujú na nasledovné kľúčové oblasti:

 • budovanie a rozšírenie komunity,
 • vytváranie relevantného obsahu k inovačným témam, ktoré sú schopné pritiahnuť používateľa; toto sa bude  realizovať zlepšením web stránky komunity o nové prvky a obsah,
 • online reklama   a marketing za účelom zviditeľnenia EAI a za účelom pritiahnutia používateľov EAI online webových stránok (inštitúcie, komunity,...),
 • stimulovanie používateľov prostredníctvom vytvárania tematických skupín a fóra s dôrazom na vybrané inovačné témy (InnoMatch, InnoRank and Competitions), 
 • obohatenie nástrojov a algoritmov využívaných EAI.

Webstránka: Momentálne sa finalizuje príprava webového sídla REO EAI SK, ktoré poskytne možnosti na bezprostrednú propagáciu REO EAI SK. Stránka bude budovaná v koordinácii s už existujúcou stránkou EAI s dôrazom na možnosti, ktoré poskytujú funkcionality Accelerator-a, avšak dôraz bude na budovanie SK EAI komunity a prípravu Festivalu (Festival of Sciences) v apríli 2014.

Budú vyvíjané nasledovné SW funkcionality a automatické on-line nástroje a služby na podporu organizovania akcií a vydávania publikácií

 • Festival Summit SW (summit innomatch, multi-conference ("mini-compass" and confy),
 • Festival pre-participation a financovanie výskumu (mobile compass, virtuálne výstavy a prehliadky),
 • Akcelerátor inovácií (inno-competition, inno-rank, virtual exhibits, e-scripts incorporation in mini-compass),
 • EAI web ako trh pre inovácie – demoverzie a ukážky víťazných inovačných projektov,
 • EAI-SK - webová prezentácia,
 • komunitná platforma.

 

Budovanie komunity hlavných zainteresovaných aktérov a partnerov a propagáciuaaktivít smerom k odbornej aj širšej verejnosti s cieľom budovania dobrého mena, prestíže a reputácie – prostredníctvom akademických inštitúcií v celej EÚ

Hlavnými nástrojmi budú:

* Budovanie komunity prostredníctvom komunitnej platformy na stránke EAI SK
* Marketing and PR
* Podpora postupného prechádzania od účasti v komunite na členstvo
* Budovanie reputácie a „značky“
* Inštitucionálne a individuálne členstvo

 

Podujatia a konferencie :

 • Festival of Sciences, with potentially ITRevolutions a EFI pre prezentácie špičkových osobností a participáciu
 • Multi-konferencie – na podporu a propagáciu vo vedecko-výskumných a inovačných tímoch a komunitách   
 • Virtuálna akcelerácia (Virtual Acceleration) – zapájanie sa do  EÚ projektov, spolupráca s MSP (SMEs) spolu s Európskou komisiou a samosprávami
 • Accelerátor – aktivity: 
  - odborné vzdelávanie a školenia
  - mentoring
  - incubation meets

 

Aktuálne sa pripravujú nasledovné podujatia:

1) Prezentácia a propagácia aktivít EAI na Slovensku (október – november 2013)
2) Festival of Science and Innovation (apríl 2014)

 

V prípade zapojenia sa iných inštitúcií do spolupráce s EAI REO SK partneri môžu získať nasledovné výhody:

 • zlepšenie zapojenia do rámcových programov, spoločné zapájanie sa do projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, najmä v oblasti IKT a v ďalších progresívnych technológiách,
 • propagácia lokálnych a regionálnych výskumno-vzdelávacích aktivít prostredníctvom nástrojov EAI za účelom ich zviditeľnenia na Slovensku i v zahraničí,
 • zaradenie univerzít do siete elitných univerzít a výskumno-vývojových inštitúcií a synergický efekt pri prepájaní sa na zahraničné univerzity, profesijné združenia a organizácie a iné subjekty pri budovaní komunity a networkingu,
 • lepší prístup k informáciám, ku konzorciám, spoločné zdieľanie know-how,
 • zvýšenie kapacity a profesionalizácia manažmentu prenosu poznatkov do praxe, transfer inovácií do praxe – start-up firmy, vrátane podpory nových foriem zhodnocovania duševného vlastníctva, ako sú licencie, patentové procesy, podpora rozvoja spin-off podnikov a pod.

 

Kontakt:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Materiálovotechnologická fakulta STU
Paulínska 16
917 24 Trnava, Slovensko
skype: dagmar.caganova
e-mail: dagmar.caganova@stuba.sk
 
 
 
 
Článok o regionálnej pobočke na Slovensku na stránke EAI.eu a tu.

 kick off meetingTím REO EAI SK