Prejsť na obsah
Výskum

APVV pozýva záujemcov na informačný deň, ktorý je venovaný programu IDEAS 7. RP EÚ. Info deň sa bude konať dňa 15. 3. 2007 o 13.30 hod. na FMFI UK. Prihlásiť sa môžete do 12. 3. 2007 zaslaním návratky na adresu ftacnik@apvv.sk .

Pre lepšiu orientáciu hlavné ciele tohto úplne nového programu EÚ sú:
Tento celkom nový program má naplniť ambície výskumných tímov v oblasti špičkového – hraničného výskumu (frontier research) a to v celom rozsahu vedy a techniky (nebudú definované žiadne preferované priority) a súčasne bude možné predkladať projekty aj jednotlivými tímami. Hlavné kritérium hodnotenia je excelentnosť zodpovedného riešiteľa a navrhovaného projektu. Špecifický program Myšlienky je určený na zvýšenie dynamiky, tvorivosti a výlučnosti európskeho výskumu. Ide o nový prístup k základnému výskumu (ktorý je z definície riskantný vzhľadom na neisté výsledky, často multidisciplinárny a transeurópsky) a má zatraktívniť Európu pre prvotriednych excelentných vedcov  z celého sveta.