Prejsť na obsah
Výskum

logo

Správa dospela k záveru, že aj keď Európska komisia (EK) vo všeobecnosti správne riadi 7. RP, existuje tiež priestor pre zlepšenie riadenia.

Dvor poukázal na niektoré pozitívne aspekty:
 • Spoločným technologickým iniciatívam (Joint Technology Initiatives - JTIs) sa podarilo prilákať malé a stredné podniky
 • EK vyvinula úsilie zjednodušiť 7. rámcový program pre jeho účastníkov (zníženie počtu správ, zlepšenie kvality poradenských materiálov, vytvorenie jednotného registračného nástroja)
Na  strane druhej, EDA sa nevyhla kritike Komisie v týchto aspektoch:
 • Vykonávanie certifikácií bolo veľmi nízke kvôli zložitosti a zdĺhavosti procesu o ich vydanie
 • K prijímaniu priemerných osobných nákladov dochádzalo neskoro
 • 7. RP pravidlá neodrážajú bežné pracovné postupy príjemcov (časové zaznamenávanie či jeho účtovnanie)
 • Výkladu pravidiel zostáva problémom vzhľadom k jeho nejednotnosti v jednotlivých členských krajinách
 • Pravidlá 7. RP sa môžu líšiť v rámci rôznych nástrojov a iných schémach financovania, ako sú hlavne štrukturálne fondy
 • Doba pre udelenie grantu v 7. RP  je dlhšia než v národných programoch

Hlavné odporúčania Dvora auditorov:
 • Zabezpečiť lepšie využitie obvyklých  postupov pre príjemcov a znížiť metodologické požiadavky pri procese certifikácie
 • Usilovať sa o znížení nezrovnalostí vo výklade pravidiel
 • Uistiť sa, že kontrola je viac rizikovo orientovaná  a celkovo lepšie zameraná
 • Lepšie zosúladiť pravidlá medzi rôznymi nástrojmi a finančnými systémami s ohľadom na dosiahnutie cieľov  Európskeho výskumného priestoru
 • Znížiť dobu pre udelenie grantu, napr. výmenov osvedčených postupov s ostatnými generálnymi riaditeľstvami EK a vnútroštátnymi finančnými agentúrami

Reakcia zo strany Komisie všeobecne prijala odporúčania správy. Komisia uviedla, že bude program Horizont 2020 pripravovať a vykonávať v náväznosti na odporúčania uvedené v správe.

Článok v časopise Science|Business na danú tému