Prejsť na obsah
Univerzita

Oznámenie o zrušení výberového konania

   

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, ako vyhlasovateľ výberového konania, ktoré bolo vyhlásené dňa 15.04.2021 na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca – KVESTOR v súlade s §14  zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave,

  

ruší výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca – KVESTOR.

 

   

V Bratislave, 28.04.2021

 

 

 

 

                                                                                                   Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

                                                                                                          poverený výkonom funkcie rektora