Prejsť na obsah
Univerzita

                            VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE VEDÚCEHO ZAMESTNANCA

KVESTOR
 SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V BRATISLAVE

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v súlade §14  zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme a Zásadami výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca - KVESTOR.

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • Vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3. stupňa ekonomického, právnického, alebo technického zamerania

 

 1. Požadovaná dĺžka praxe:
 • Min. 10 rokov praxe po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
 • Min. 5 rokov praxe v riadiacej pozícii v štátnej službe alebo vo výkone práce vo verejnom záujme
 • Min. 1 rok praxe v riadiace pozícii na verejnej vysokej škole
 • Min. 2 roky praxe na riadiacej pozícii so zodpovednosťou za viac ako 100 zamestnancov

 

 1. Podmienky:
 • Znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva
 • Znalosť a prax v uplatňovaní  všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia hospodársko-ekonomických činností a pracovno-právnych vzťahov pri práci v štátnej službe alebo vo výkone prác vo verejnom záujme je nevyhnutnou podmienkou
 • Schopnosť negociácie so štátnymi a európskymi inštitúciami
 • Skúsenosti v personálnom manažmente a riadení ľudských zdrojov, v riadení útvarov ekonomického zamerania a znalosti o priebehu verejných obstarávaní
 • Manažérske, prezentačné, organizačné a komunikačné zručnosti
 • Vysoké pracovné nasadenie
 • Spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť
 • Znalosť práce s PC (Word, Excel, Power point, Outlook, Microsoft Teams)
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni min. C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, ďalší svetový jazyk vítaný

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis
 • Stručný (heslovitý) písomný zámer uchádzača (rozsah max. 4 strany formátu A4) pre oblasť riadenia hospodárskeho a administratívneho chodu rektorátu a súčastí univerzity
 • Čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zásad GDPR
 • Doklady o vzdelaní a ďalšie doklady preukazujúce splnenie požadovaných podmienok
 • Od úspešného uchádzača údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z.z.§10 odsek 4

 

       5. Termín nástupu:

 • dohodou, ASAP

 

 1. Mzdové podmienky:
 • od 2 500 € brutto

      7. Podmienky podania žiadosti:

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 15.07.2021 v zalepenej obálke na adresu Slovenská technická univerzita, Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. Na obálku uveďte „VK 721 NEOTVÁRAŤ“

 

Miesto, termín a čas výberového konania bude písomne oznámené v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

 

V Bratislave, 18.6.2021

  

 

                                                                                                            Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík,

                                                                                                                     poverený výkonom funkcie rektora

                                                                                                                                                v.r.