Prejsť na obsah
Študenti

Študenti/uchádzači so špecifickými potrebami: 

Podľa  § 100 odseku 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Študenti so špecifickými potrebami:
 

Podľa  § 100 odseku 4 zákona, študent ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na:
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

 

Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanovuje vyhláška č. MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby si podá prostredníctvom fakultného koordinátora písomnú žiadosť  o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na študijné oddelenie príslušnej fakulty STU alebo Ústavu manažmentu STU.

Formulár žiadosti študenta so špecifickými potrebami o zaradenie do evidencie a vyhodnotenie špecifických potrieb  /po stiahnutí formulára žiadosti do počítača, je možné žiadosť vyplniť/

Dekan príslušnej fakulty STU vydá rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na STU v Bratislave. Fakultný koordinátor potom zaeviduje študenta do centrálneho registra študentov so špecifickými potrebami.

Formulár rozhodnutia o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na STU v Bratislave

Študent so špecifickými potrebami, ktorý je v evidencii študentov so ŠP má nárok na zapožičanie pomôcok, ktoré sú k dipozícii na jednotlivých fakultách STU.

Formulár potvrdenia o vypožičaní pomôcky

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami:

 

Študentom STU so špecifikými potrebami - študenti s telesným postihnutím dolných končatín - podľa článku 1 bod 3) písmeno c)  smernice rektora č. 3/2017-SR, ktorí súhlasia s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, sa prednostne poskytuje ubytovanie v bezbariérových priestoroch ŠD za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu takéhoto študenta je od miesta štúdia vzdialené viac ako 20 km.

 

Smernica rektora  č. 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach STU

 

Formulár žiadosti o pridelenie ubytovania študenta so špecifickými potrebami

Bezbariérové ubytovanie - ŠD Jura Hronca

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UBYTOVANIA

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:

Na STU pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „koordinátor“); univerzitná koordinátorka a na každej fakulte pôsobí koordinátor pre fakultu. Pôsobnosť koordinátora pre študentov sošpecifickými potrebami na STU upravuje smernica rektora č. 5/2013-SR účinná od 1. novembra 2013.

Univerzitná koordinátorka pre študentov so ŠP

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová
tel.: +421 940 993 107
e-mail: alexandra.jurkovicova@stuba.sk

Prehľad koordinátorov pôsobiacich na fakultách STU:

Stavebná fakulta STU

Mgr. Štefánia Václavíková
tel.: +421 2 32 888 404
e-mail: stefania.vaclavikova@stuba.sk

Strojnícka fakulta STU

Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Bc. Blanka Marková
tel.: +421 2 60 291 811
e-mail: blanka.markova@stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Mgr. Eva Danášová
tel.: +421 918 674 242 

e-mail: eva.danasova@stuba.sk

Fakulta architektúry STU

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
tel.: 02/57 276 213
e-mail:danica.koncekova@stuba.sk

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
tel.: +421 908 674 070
e-mail: bohuslava.juhasova@stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií STU 

Ing. Ján Lang, PhD.

tel.: +421 2 210 22 434
e-mail: jan.lang@stuba.sk