Prejsť na obsah
Študenti

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len "STU") vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami (napr. zdravotným znevýhodnením, poruchami učenia) bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania.

Poradenské centrum STU

PhDr. Mariena Talapko
Vazovova 5, č. m. 314
tel.: +421 948 125 728
e-mail: poradenske.centrum@stuba.sk

Univerzitná koordinátorka pre študentov so ŠP

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová
tel.: +421 940 993 107
e-mail: alexandra.jurkovicova@stuba.sk

Prehľad koordinátorov pôsobiacich na fakultách STU

Stavebná fakulta STU
Mgr. Štefánia Václavíková
tel.: +421 2 32 888 404
e-mail: stefania.vaclavikova@stuba.sk

Strojnícka fakulta STU
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bc. Blanka Marková
tel.: +421 2 60 291 811
e-mail: blanka.markova@stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr. Eva Danášová
tel.: +421 918 674 242 
e-mail: eva.danasova@stuba.sk
 
Fakulta architektúry STU
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

tel.: 02/57 276 213
e-mail: danica.koncekova@stuba.sk


Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
tel.: +421 908 674 070
e-mail: bohuslava.juhasova@stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií STU 
Ing. Ján Lang, PhD.
tel.: +421 2 210 22 434
e-mail: jan.lang@stuba.sk