Prejsť na obsah
Univerzita

Predseda:
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing.  Automatizácia
Podpredseda:
Híveš Ján, prof. Ing., PhD. Chemické technológie
Tajomníčka:
Hubeková Erika
Členovia z univerzity:
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD. Elektrotechnika
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc. Priemyselné inžinierstvo
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD. Materiály
Čičák Pavel, prof. Ing. PhD. Aplikovaná informatika
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc. Elektronika
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD. Metrológia
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc. Fyzikálna chémia
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD. Architektúra a urbanizmus
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD. Vodné stavby, Krajinárstvo
Janíček František, prof. Ing., PhD. Elektroenergetika
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD. Geodézia a kartografia
Kotuliak Ivan, prof. Ing., PhD. Aplikovaná informatika
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing. Kybernetika
Polakovič Milan, prof. Ing., PhD. Chemické inžinierstvo
Peciar Marián, prof. Ing., PhD. Procesná technika
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD. Vodné stavby
Strémy Maximilián, doc., Ing., PhD. Automatizácia
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD. Vodné stavby
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. Výrobná technika
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc. Architektúra a urbanizmus
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD. Ekonómia a manažment
Šugár Peter, prof. Ing., CSc. Strojárske technológie a materiály
Uherek František, prof. Ing., PhD. Elektronika
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD. Stavebníctvo
Vitková Ľubica, prof. Ing. arch., PhD. Architektúra a urbanizmus
Závodný Ľubomír, hosť.prof. Ing. arch. Architektúra a urbanizmus
Externí členovia:
Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline (Energetické stroje a zariadenia)
Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc. Technická univerzita v Košiciach (Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)
Lapin Juraj, Ing., DrSc.  ÚMMS SAV (Materiály)
Luka Pavel, Ing. ESET (Informatika)
Matiašovský Peter, Ing., CSc.  ÚSTARCH SAV (Stavebníctvo)
Matušek Alexander, Ing. ZAP SR (Výrobná technika)
Omastová Mária, Ing., DrSc. ÚP SAV (Fyzikálna chémia)
Šajgalík Pavol, prof. RNDr., DrSc.   Slovenská akadémia vied (Chemické technológie)
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave (Aplikovaná matematika)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr.h.c. Vysoké učení technické v Brne (Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)
Števček Marek, prof. JUDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave (Občianske právo)