Prejsť na obsah
Univerzita

vedenie STU
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.
Moravčík Oliver, Dr. h.c. prof. Dr. Ing. 
Uherek František, prof. Ing., PhD.
Vitková Ľubica, prof. Ing. arch., PhD.
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.
Michalová Alena, Ing.

dekani fakúlt
Čambál Miloš, prof. Ing., PhD.
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.
Gregor Pavel, prof, Ing. arch., PhD.
Kotuliak Ivan, prof. Ing., PhD.
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
Šooš Ľubomír, Dr. h.c. prof. Ing., PhD.
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.

 
zástupca odborov
Ujhelyiová Anna, doc. Ing. Csc,

zástupca študentov
Majstrík Andrej, Bc.

tajomníčka
Jevčáková Erika, BSBA