Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita sa stala členom záujmového združenia Inteligentná mobilita Slovenska (Smartmobility Slovakia). Zakladateľskú zmluvu podpísal poverený rektor Oliver Moravčík za účasti dekana Strojníckej fakulty Ľubomíra Šooša, koordinátora za STU. Združenie chce byť súčasťou podporného prostredia a aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku.

Združenie je platformou spolupráce subjektov súkromného, akademického, verejného sektora a občianskej spoločnosti, ktorí sa angažujú v oblasti mobility alebo ju aktivitami ovplyvňujú. Mobilitu chápe ako komplexný hodnotový reťazec prepojenia dopravy s priemyselnými odvetviami a službami cielený na používateľa s ohľadom na spoločenské aspekty, potreby a požiadavky ľudí teda nielen ako dopravné strojárstvo, dopravu a prepravu.

Vytvorením platformy chcú 14 zakladajúci partneri rozvíjať pomocou komplexného prístupu ambície zlepšovať verejnú politiku v oblasti mobility a akcelerovať inovácie v doprave, v ktorých Slovensko zaostáva. Ide napríklad o počet registrovaných patentových prihlášok, podiel zamestnancov vo vede, výskume a inováciách v dopravnom strojárstve (najmä sektora automotive) a mobilite ako celku v porovnaní s krajinami V4 a aj strednou a východnou Európou, nepripravenosť vnútroštátnej právnej úpravy a regulácií, nedostatočné prepojenie akademického sektora a priemyslu, plnenie politických cieľov vyplývajúcich z nášho členstva EÚ, atď.). Združenie má byť súčasťou podporného prostredia a aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku a pomáhať eliminovať faktory, ktoré obmedzujú inovačné aktivity v doméne, najmä nákladové́, trhové a znalostné.

Aktivity združenia môžu zlepšiť potenciál zapojenia slovenských subjektov do medzinárodných projektov priamo riadených programov EÚ Horizont2020/Horizont Europe, CEF, DEP a pod. Združenie bude integrovať všetky strany „vedomostného trojuholníka“, v spolupráci s občianskou spoločnosťou a pôsobiť v prospech inteligentnej mobility na Slovensku. Pri jeho koncepte sa zakladajúce subjekty opierajú o skúsenosti s obdobnými platformami v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Nemecku alebo Českej republike.

Zakladateľskú zmluvu podpísali: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Alistiq, s.r.o., driving.digital, občianske združenie, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., KPMG Slovensko Advisory, k.s., M2M Solutions, s.r.o., MATADOR HOLDING, a.s., Siemens Mobility, s.r.o., Slovak AeroSpace Cluster, záujmové združenie právnických osôb, SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu, záujmové združenie právnických osôb, Slovenská technická univerzita, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (Automotive Industry Association of the Slovak Republic), záujmové združenie právnických osôb a Žilinská univerzita v Žiline.