Prejsť na obsah
Verejnosť

Politický apel podporiť vedu a výskum zároveň prináša výzvu – podnietiť záujem mladej generácie o technické študijné odbory. Pre krajiny regiónálnej inovačnej schémy (RIS), vrátane Slovenska, sa javí ako jedna z možností účasť v inovačných spoločenstvách (KIC) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). 

Zapojenie STU v inovačnom spoločenstve KIC EIT Manufacturing

EIT ako nezávislý organ EÚ a integrálna súčasť Horizontu2020 formuje inovačné spoločenstvá zamerané na dôležité témy v oblasti inovácií so zreteľom na udržateľný ekonomický rast, sociálnu a ekologickú udržateľnosť. KIC EIT Manufacturing bol vytvorený s cieľom podporiť inovatívne idey a ich rozšírenie do podoby produktov, služieb a nových pracovných príležitostí pre Európu. KIC EIT Manufacturing je partnerom 50 organizácií vrátane Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Siemens a Whirlpool Europe.

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), ako jeden zo zakladajúcich členov KIC ETI Manufacturing v strednej Európe, zostavila medzinárodné konzorcium, ktoré si vytýčilo ambiciózny plán – zorientovať  žiakov stredných škôl v oblastiach priemyselnej revolúcie Industry 4.0 a popularizovať kvalitu lokálnych univerzít. V tejto súvislosti STU začala s implementáciou projektu Interactive Manufacturing @ schools (InMaS) v spolupráci s estónskou Univerzitou Tartu (University of Tartu), gréckou Univerzitou Patras (University of Patras) a slovenskou obchodnou spoločnosťou Spinea, etablovanou na svetovom trhu.

"STU sa stala v posledných troch rokoch slovenským lídrom v celoeurópskej iniciatíve v oblasti aplikovaného výskumu KIC EIT v oblasti surovín, výroby a digitalizácie. Tri rozhodujúce oblasti európskych inštitútov pre technológie a inovácie sú charakterizované známym trojuholníkom vzdelávania, výskumu a praxe. A práve v oblasti vzdelávania začíname s realizáciou projektov, ktoré majú na stredných a základných školách priblížiť budúcim vysokoškolákom atraktivitu inžinierskeho a prírodovedného vzdelávania, bez ktorého nie je možný další technologický pokrok. Určite nie ľahká úloha vzhľadom na prevažujúce konzumné trendy modernej spoločnosti. V každom prípade sme optimisti, že naše projekty v celkovom objeme viac ako pol milióna eur budú úspešné a zviditeľnia prednosti technického vzdelávania nastupujúcej generácii,” hovorí o zámeroch projektu prorektor STU Oliver Moravčík.

Hlavnými piliermi projektu InMaS sú webináre a workshop-y pre žiakov stredných škôl, a zároveň workshop-y a online konzultácie pre učiteľov stredných technických škôl. Projekt InMaS má položiť  základy pre interaktívne a inovatívne školské prostredie. Dôležitý výstup projektu budú predstavovať strategické dokumenty sumarizujúce dosiahnuté výsledky a nadobudnuté skúsenosti. Po vyhodnotení aktivít projektu konzorcium vytvorí metodológiu perspektívneho náboru študentov pre odbory priemyselnej výroby a angažovanosti stredoškolských učiteľov v osvojení si nových technologických trendov pri výučbe na stredných školách.

V roku 2018 Slovensko malo takmer 74 500 podnikov pôsobiacich v sektore priemyselnej výroby (12,5% z celkového počtu podnikov na Slovensku). Pracovalo v nich takmer 25% ekonomicky aktívneho obyvateľstva a celé odvetvie tvorí až 40% HDP v SR. Absolventi STEM odborov na Slovensku tvorili v roku 2018 iba 26% všetkých absolventov vysokých škôl a práve na tento nesúlad reaguje projekt InMaS pod záštitou STU.

Silná pozícia STU v európskej vedeckej komunite a záujem podnikateľského sektora o spoluprácu s univerzitami a výskumnými inštitúciami sú predpokladom úspešnej spolupráce v rámci projektov EIT. Rastúci trend start-upov a spin-offov na Slovensku je zárukou, že investícia do slovenského tvorivého potenciálu má svoje opodstatnenie.