Prejsť na obsah
Verejnosť

BRATISLAVA, 22. marec 2013 - Slovenská technická univerzita vybuduje prvé univerzitné vedecké parky na Slovensku – v Bratislave a v Trnave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo oba projekty, podpísalo zmluvy o poskytnutí príspevku a škola začne s ich realizáciou. Vedecké parky majú byť „slovenským Silicon Valley“, teda miestom technologických inovácií, špičkového výskumu, vzdelávania a podpory podnikania.

Projekty Univerzitného vedeckého parku STU v Bratislave a v Trnave budú mať priamy pozitívny vplyv na viac ako 10-tisíc ľudí. Projekty počítajú so zriadením a obnovou vedeckých laboratórií, ich špičkovým vybavením a obnovou budov. Dôraz kladú aj na aplikovaný výskum a podporu prenosu nových poznatkov do praxe.

Zriadením univerzitného vedeckého parku sa vytvoria lepšie podmienky pre špičkový výskum, univerzitné vzdelávanie a efektívnu spoluprácu s podnikateľským prostredím. Slovenská technická univerzita dosahuje dobré výsledky v oblasti vedy a inovatívneho výskumu. Má skúsenosti aj s podporou vzniku start-up spoločností a zo zriaďovaním spin-off podnikov, no zúfalo jej chýbajú investície. Dnes sa tento nedostatok začína odstraňovať. Verím, že keď posilníme infraštruktúru, naša práca bude dlhodobo prinášať podstatne väčší ekonomický a spoločenský efekt Slovensku,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Univerzitný vedecký park STU Bratislava bude mať dve lokality:

V centre Bratislavy, v areáli Námestie slobody/Radlinského ulica sa bude zameriavať na oblasti materiálového výskumu, chémiu, potraviny, priemyselné biotechnológie, životné prostredie, bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb. Laboratóriá budú vybavené špecializovanými výskumnými prístrojmi pre analýzy chemikálií, materiálov či konštrukcii.

V Mlynskej doline sa bude výskum orientovať na oblasť informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, ako aj nanoelektroniky a fotoniky. Investície do vedeckej a výskumnej prístrojovej infraštruktúry budú orientované na modernú výpočtovú techniku cloudovského typu, datové a sieťové riešenia.

Univerzitný vedecký park STU v Trnave (CAMBO) bude zameraný na výskumné oblasti materiálového inžinierstva, najmä iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov.

Niektoré vedecké pracoviská budú unikátne v európskom rozmere. Vybudovanie špičkovej výskumnej infraštruktúry umožní zintenzívniť spoluprácu slovenských výskumných tímov s medzinárodnými tímami. Očakávame, že tieto investície nám umožnia zvýšiť našu účasť na projektoch spolupráce rámcových programov EÚ – horizont 2020, v ktorých Slovenská republika má veľmi nízku úspešnosť.

Projekty počítajú aj s obnovou budov, s odstránením ich systémových porúch, so znížením energetických nárokov, emisií CO plynov a s ich adaptáciou na potreby špičkového výskumu zriadením špičkových laboratórií.

Súčasťou projektu vedeckého parku v Bratislave je aj budovanie podnikateľského inkubátora, ktorý bude vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj začínajúcich podnikov (start-up a spin-off) v univerzitnom prostredí.

Veľký dôraz kladú oba projekty na podporu transferu nových poznatkov do priemyselnej praxe. Univerzitné parky posilnia spoluprácu školy s medzi akademickými inštitúciami a s podnikmi. Takáto spolupráca prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a k rozvoju nových odvetví ekonomiky založených na inovatívnych technológiách.

„Je to výnimočný úspech nielen pre Slovenskú technickú univerzitu, ale aj pre Slovensko spravili sme zásadný krok pre skvalitňovanie vedeckého výskumu, vysokoškolského vzdelávania a pre technický rozvoji krajiny. Prejaví sa to zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ“, zhodnotil podpísanie projektu dekan MTF STU Oliver Moravčík.

Na projektoch univerzitných vedeckých parkov pracuje STU už od roku 2007, teda spustenia aktuálneho programovacieho obdobia pre čerpanie štrukturálnych fondov 2007-13. Výzvu, ktorá rozhodla o tom, ktoré inštitúcie sú oprávnené uchádzať sa o podporu, zverejnila ešte predchádzajúca vláda 6. decembra 2011. Pri rozhodovaní sa posudzovali mnohé aspekty, najmä úspešnosť v európskych projektoch rámcových programoch v konkrétnej oblasti, medzinárodné vedecké publikácie, realizácia projektov aplikovaného výskumu, patenty a pod.

Nasledujúcu výzvu na predloženie detailných projektov vypísalo už súčasné vedenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovenská technická univerzita reagovala na výzvu ako prvá, 27. decembra 2012 predložila na ministerstvo projekt UVP STU v Trnave a deň nato aj projekt UVP STU v Bratislave. Po vyhodnotení predložených projektov podpísali minister školstva a rektor zmluvu k projektu parku v Trnave 15. marca 2013 a k projektu parku v Bratislave 20. marca 2013.

Univerzitu čakajú teraz náročné roky realizácie projektu. Každý podpísaný projekt má síce predbežne „alokované“ financie, no každá jedna finančná transakcia bude podliehať niekoľkonásobnej kontrole viacerých orgánov. Kľúčové bude zvládnuť rozsiahle administratívne procedúry vrátane verejného obstarávania a  zásadný termín – aby sa celý projekt ukončil do roku 2015. To je termín dočerpania štrukturálnych fondov vyčlenených pre aktuálne programovacie obdobie.

Údaje o Univerzitnom vedeckom parku STU – CAMBO v Trnave:

Kde bude park umiestnený?

Projekt sa bude realizovať v areáli MTF STU na Bottovej ulici v Trnave. Cieľom je integrovať všetky nevyhnutné aktivity na jednom mieste. V rámci projektu v areály pribudnú dve nové budovy – Vedecké pracovisko materiálového výskumu a Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov spolu so 7 novými laboratóriami so špičkovým zariadením.

Podľa rebríčka nezávislej rankingovej agentúry ARRA je MTF STU v Trnave elitnou fakultou – 6. najlepšou fakultou na Slovensku pre štúdium technických vied spomedzi 23 hodnotených fakúlt.

Vytvoria sa nové pracovné miesta?

Počítame aj s vytvorením desiatky nových pracovných miest, ale najmä s udržaním a rozvojom vedeckých kapacít v oblasti vedy a výskumu na školách. Priamy benefit z projektu bude mať asi 3000 ľudí. Očakáva sa, že výsledky výskumov ale aj súvisiaceho vzdelávania, ktorých úroveň sa touto investíciou výrazne posunie na medzinárodnú úroveň, pomôžu stabilizovať pracovné miesta vo výrobných podnikoch na Slovensku v oveľa významnejšom rozsahu, než si momentálne dokážeme predstaviť. Myslíme predovšetkým subdodávateľov veľkých priemyselných odvetví.

Prečo práve Trnava?

Trnavská Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity sa kvalifikovala v uplynulom období v oblasti materiálového inžinierstva, strojárskych výrobných technológií, automatizácie a informatizácie priemyslu, bezpečnostného a priemyselného inžinierstva. Projekt tak nadväzuje na doterajšie výsledky a integruje infraštruktúru 4 centier excelentnosti (CE 5-osového obrábania, CE pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov). Podľa ARRA je treťou najlepšou fakultou STU.

V trnavskom regióne je taktiež etablovaných viacero významných priemyselných podnikov z oblasti strojárstva, jadrovej energetiky, automobilového a elektrotechnického priemyslu a tieto hľadajú a potrebujú partnerov v oblasti transferu výsledkov vedy a výskumu. Symbióza Výskumno-vzdelávacej inštitúcie s priemyselnými podnikmi je už dnes prospešná pre región.  V roku 2012 riešila napr. STU 349 projektov v spolupráci s priemyselnou praxou, najviac ich pritom bolo práve na MTF.

 

Počet riešených projektov prostredníctvom zmlúv s firmami na STU v roku 2012:

SvF

SjF

FEI

FCHPT

MTF

UM

Spolu

51

28

98

65

106

1

349

 

Viac informácii o spolupráci fakulty s praxou na webstránke fakulty: http://www.mtf.stuba.sk/sk/rozvoji-a-strukturalnych-fondoch-eu/spolupraca-s-praxou-a-spolupraca-v-oblasti-vyskumu.html?page_id=9742

Údaje o Univerzitnom vedeckom parku STU v Bratislave :

Kde bude park umiestnený a čo v BA vznikne?

V prípade projektu Science City STU Bratislava nevzniknú nové budovy, projekt sa zameria na odstránenie najväčších systémových porúch existujúcich objektov a najmä na zariadenie laboratórií špičkovou technikou a prístrojmi.

Najväčšie budú orientované na modernú výpočtovú techniku cloudovského typu. Práve „cloud computing“ je podľa analýz a prognóz napr. KPMG odvetvie, ktoré má veľký potenciál na zásadné technologické zlomy v globálnom merítku. (http://www.kpmg.com/global/en/topics/cloud-computing/pages/default.aspx, alebo Global technology innovation survey - http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/technology-innovation-survey/pages/default.aspx)

Areál parku v lokalite Mlynská dolina má rozlohu asi 20-tisíc m2. V tejto lokalite sa nachádzajú 4 silné fakulty dvoch kľúčových univerzít, denne tu pôsobí viac ako 800 učiteľov, 9 000 študentov, cez 500 PhD. študentov, 300 výskumníkov. V dosahu 2 km je aj 12 výskumných ústavov SAV.

V Mlynskej doline bude umiestnený aj podnikateľský technologický inkubátor, ktorý má podporiť vznik nových start-up/spin-off spoločností v univerzitnom prostredí. STU už má skúsenosti s podporu a zriaďovaním start-up/spin-off spoločností, Univerzitný technologický inkubátora ((www.inqb.sk) už podporil vznik 40 nových spoločností, členovia akademickej obce do tejto chvíle tiež založili 5 spin-off spoločností.

V lokalite Nám. slobody/Radlinského ul., budú vybudované a zmodernizované laboratória ako laboratória pre priemyselné biotechnológie, pre bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb, laboratória protipovodňovej ochrany, laboratória zamerané na výskum v oblasti „zelenej chémie“, biomateriálov, zhodnocovania odpadov a pod

Investície, najmä v centre Bratislavy, budú smerovať do špecializovaných výskumných prístrojov pre analýzy chemikálií, materiálov či konštrukcií v určených tematických oblastiach (najmä roentgenovský difraktometer, elektrónové mikroskopy rôzneho typu, vrátane špičkového transmisného elektrónového mikroskopu so subatomárnym rozlíšením, spektrálne analyzátory rôznych typov vrátane fluorescenčného, Ramanovho, UV spektrometera, fotospektrometra, kvapalinové a plynové chromatografy, rôzne laserové zariadenia a podobne.)

Areál parku v meste bude má rozlohu asi 10-tisíc m2, zahŕňa 4 silné fakulty STU a približne 700 učiteľov a výskumníkov a 7 tisíc študentov z toho asi 500 PhD. študentov.

Aký bude prínos projektu pre zamestnanosť a ekonomiku?

Pre udržanie zamestnanosti a dlhodobú udržateľnosť ekonomiky Slovenska sú nevyhnutné spoločnosti s domácim kapitálom. Univerzitné vedecké parky prispejú k rozvoju nových perspektívnych oblastí priemyslu založených na inovatívnych technológiách, s vysokou pridanou hodnotou a bez veľkých nárokov na suroviny a energiu.

nahlad 1

nahlad 2

Fakty o STU:

STU je najväčšou a najstaršou technickou univerzitou na Slovensku s vybudovanou renomovanou vedeckovýskumnou základňou, so skúsenými výskumníkmi a erudovanými pedagógmi. Študuje na nej 17000 študentov, 4100 frekventantov celoživotného vzdelávania a má viac ako 3000 zamestnancov. Od roku 2000 STU eviduje u svojich zamestnancov 137 patentov a 33 úžitkových vzorov. V roku 2012 STU riešila 349 zmlúv o dielo a objednávok s hospodárskou praxou a 738 výskumných projektov, z toho 24 projektov prestížneho 7. Rámcového programu EÚ. Má viac ako 400 zmluvných partnerov v zahraničí.

Podľa rebríčka ARRA je STU najlepšou univerzitou pre štúdium v technických oblastiach na Slovensku. V roku 2012 sa umiestnila na 101.-150. mieste na svete v prestížnom Šanghajskom rebríčku ARWU TOP 200 svetových univerzít v počítačových vedách. Podľa medzinárodného rankingu vedeckých inštitúcií SCIMAGO SIR je treťou najvýkonnejšou vedeckou ustanovizňou zo Slovenska. Podľa rankingu európskych inštitúcií www.ResearchRanking.org v úspešnosti výskumných projektov má STU najlepšie skóre zo Slovenska.

Odkazy:

http://www.stuba.sk/

http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/arra_sprava_2012.pdf

http://www.shanghairanking.com/SubjectCS2012.html (www.arwu.org)

http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2012_world_report.pdf

http://www.researchranking.org/index.php?action=ranking&country=SK

     

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.