Prejsť na obsah
Uchádzači

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí, je pri podaní prihlášky na bakalárske študijné programy na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov, ktoré získal v zahraničí, to sa nevzťahuje na doklady získané v Českej republike (bližšie o dokladoch o úplnom stredoškolskom vzdelaní vydaných v Českej republike sa dozviete TU).

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad v sídle kraja v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR, v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"). 

 

Kontakt na:
Okresný úrad v Bratislave - Odbor školstva
Kontakty
Okresný úrad v Trnave - Odbor školstva 
Okresné úrady v SR

Žiadosť o uznanie dokladov v zmysle § 36 obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c) predmet žiadosti,
d) názov a adresu uznanej strednej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
e) rok ukončenia štúdia,
f) podpis žiadateľa.

 

K podaniu žiadosti o uznanie dokladov v zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona je potrebné predložiť: 

1.  kópiu dokladu totožnosti
2.  osvedčenú kópia dokladu o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka
3.  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, s prekladom do slovenského jazyka
4.  potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné  vzdelanie   alebo úplné stredné odborné vzdelanie
5.  overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu  pôvodu príslušným na jeho overenie (apostilla)
6.  doklad o zaplatení správneho poplatku
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

 

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.
 
Žiadosť obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
c) predmet žiadosti,
d) názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
e) rok ukončenia štúdia,
f) podpis žiadateľa.
 

K podaniu žiadosti o automatické uznanie dokladov v zmysle § 39 ods. 2 a 3 zákona je potrebné predložiť:

 1.  kópia dokladu totožnosti
 2.   osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh žiadosti do štátneho jazyka.

 

Prehľad Bilaterálnych dohôd na akademické účely:

 • Dohoda č. 123/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
 • Dohoda č. 328/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike
 • Dohoda č. 143/2005 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva
 • Dohoda č. 3/2006 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní časti štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike
 • Dohoda č. 236/1999 Z. z. Dohoda o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, ktorá nadobudla platnosť dňa 28. marca 2015 
  Podľa  článku 1 zmluva sa  okrem uznávania na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, niektoré živnosti a i.) vzťahuje na všetkých absolventov českých základných, stredných a vysokých škôl.
  Žiaden absolvent českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť úradne overovať získané vzdelania, každý doklad bude automaticky platný (okrem uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).
  Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania.
  Zjednoduší sa zápis získaného titulu do občianskeho preukazu. Absolvent si môže dať zapísať do občianskeho preukazu titul bez uznania diplomu. Môže tak urobiť priamo na polícii, za tých istých podmienok, ako absolventi slovenských vysokých škôl.
  Zároveň sa nevyžaduje  uznanie vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, čoho je väčšina na pracovnom trhu. To sú napr. ekonómovia, informatici a i., ktoré nemajú zákonom stanovený kvalifikačný predpoklad na výkon povolania.
  Podrobné informácie sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/zmluva-s-cr/.

Legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 213/2002 Z. z. - Oznámenie ministerstva zahraničných vecí SR – Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín