Prejsť na obsah
Uchádzači

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí, je pri podaní prihlášky na bakalárske študijné programy na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov, ktoré získal. Doklady vydané v Českej republike sú platné automaticky bez uznania (viac informácii).


Rozhodnutie vydáva Okresný úrad v sídle kraja v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa. Ak žiadateľ nemá udelený pobyt na Slovensku, ide o Okresný úrad podľa sídla fakulty.

Kontakt na:
Okresný úrad v Bratislave - Odbor školstva
Kontakty
Okresný úrad v Trnave - Odbor školstva 
Okresné úrady v SR

Uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

 

K podaniu žiadosti o uznanie dokladov v zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona je potrebné predložiť: 

1.  kópiu dokladu totožnosti
2.  osvedčenú kópia dokladu o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka
3.  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, s prekladom do slovenského jazyka
4.  potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné  vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
5.  overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu  pôvodu príslušným na jeho overenie (apostilla alebo superlegalizácia)
6.  doklad o zaplatení správneho poplatku (30 €)

 

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Ak bol doklad o vzdelaný vydaný v štáte, s ktorým je uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, doklad sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.

 

K podaniu žiadosti o automatické uznanie dokladov v zmysle § 39 ods. 2 a 3 zákona je potrebné predložiť:

1.  kópia dokladu totožnosti
 2.   osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka
3.
 doklad o zaplatení správneho poplatku (5 €)

 

Prehľad Bilaterálnych dohôd na akademické účely:

Legislatívne predpisy:

  • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 213/2002 Z. z. - Oznámenie ministerstva zahraničných vecí SR – Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín