Prejsť na obsah
Uchádzači

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí, je pri podaní prihlášky na bakalárske študijné programy na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o stredoškolskom vzdelaní, ktorý získal, s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným v Slovenskej republike. Doklady vydané v Českej republike sú platné automaticky bez uznania (viac informácii).

Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Informácie k uznávaniu dokladov o vzdelaní v súvislosti so situáciou na Ukrajine


Rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) - do 31. 12. 2021 okresný úrad, odbor školstva, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa. Ak žiadateľ nemá udelený pobyt na Slovensku, môže požiadať o vydanie rozhodnutia RÚŠS, ktoré má najbližšie k miestu pobytu.

Kontakt na:Uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

 

K podaniu žiadosti o uznanie dokladov v zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona je potrebné predložiť: 

1.  kópiu dokladu totožnosti
2.  osvedčenú kópia dokladu o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka
3.  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, s prekladom do slovenského jazyka
4.  potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné  vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
5.  doklad o zaplatení správneho poplatku (30 €)

Žiadateľ   je   povinný   predložiť  osvedčený (prekladateľom) preklad  dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti,  do  štátneho  jazyka v zmysle § 36 ods. 5 zákona. ZOZNAM PREKLADATEĽOV  

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Ak bol doklad o vzdelaný vydaný v štáte, s ktorým je uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, doklad sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.

 

K podaniu žiadosti o automatické uznanie dokladov v zmysle § 39 ods. 2 a 3 zákona je potrebné predložiť:

1.  kópia dokladu totožnosti
 2.   osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka
3.
 doklad o zaplatení správneho poplatku (5 €)

Žiadateľ   je   povinný   predložiť  osvedčený (prekladateľom) preklad  dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti,  do  štátneho  jazyka v zmysle § 39 ods. 5 zákona. ZOZNAM PREKLADATEĽOV 

 

Prehľad medzinárodných zmlúv o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní:

Legislatívne predpisy:

  • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 213/2002 Z. z. - Oznámenie ministerstva zahraničných vecí SR – Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín