Prejsť na obsah
Verejnosť


Slovenskí vedci, ktorí pôsobia v zahraničných i domácich vedeckých inštitúciách, napísali otvorený list premiérovi a ministerke školstva, v ktorom upozorňujú na zhoršujúci sa stav vedy a výskumu na Slovensku a ponúkajú riešenia, ako ho napraviť. Na počiatku bola iniciatíva Nie je nám to ukradnuté!, ktorá vznikla ako reakcia na eurofondovú kauzu. „Naším cieľom však nie je len kritizovať, chceme prichádzať aj s riešeniami. Tak vznikol nápad, aby sa slovenskí vedci, ktorí pôsobia v zahraničí a doma, osobne stretli,“ povedala v rozhovore pre Denník N vedkyňa Dominika Truban. Na konferencii Žijem vedu naživo, ktorá sa konala 22. decembra 2017, sa zišla asi stovka vedcov. Výsledkom ich debát je otvorený list na zlepšenie vedy a výskumu na Slovensku. Na stránke zijemvedu.sk ho zverejnili v nedeľu. Jedna z požiadaviek sa týka grantov. Vedci požadujú, aby sa zabezpečilo nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov v grantových schémach zahraničnými odborníkmi bez konfliktu záujmov. Vedci ďalej požadujú, aby sa na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách vykonalo hĺbkové hodnotenie kvality výskumu nezávislou komisiou. Žiadajú tiež, aby sa navýšilo percento HDP, ktoré sa zo štátneho rozpočtu vynakladá na priame financovanie vedy a výskumu. Vedci upozorňujú na nízke platy, ktoré spôsobujú odliv mozgov a nezáujem zahraničných vedcov o vedecké inštitúcie na Slovensku. Požadujú aj výučbu kritického myslenia na základných a stredných školách, prijímacie skúšky na vysoké školy a univerzity či financovanie univerzít, ktoré by bolo menej viazané na počet študentov.
OTAKAR HORÁK reportér
Otvorený list
Otvorený list slovenských vedcov adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky:
Vážení zástupcovia vlády Slovenskej republiky, dlhodobo sa zhoršujúci stav vedy na Slovensku motivoval platformu Žijem vedu (zijemvedu. sk) k zorganizovaniu otvorenej konferencie na túto tému na pôde Slovenskej akadémie vied dňa 22. decembra 2017. Stretlo sa na nej vyše sto slovenských vedcov a študentov pôsobiacich doma i v zahraničí. Diskusia v rámci stretnutia i následná verejná diskusia vyústili k pomenovaniu najpálčivejších problémov a k návrhu viacerých opatrení. Ich spoločná realizácia je potrebná na zlepšenie kvality výskumu a systému vzdelávania na Slovensku: Zabezpečiť nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov v grantových schémach zahraničnými odborníkmi bez konfliktu záujmov. Zároveň reštrukturalizovať grantové schémy tak, aby bolo možné financovanie platov odborníkov priamo z grantu. Zvýšiť podiel financií určených na vybudovanie infraštruktúry. Umožniť predkladať aj projekty písané v anglickom jazyku bez úplného slovenského prekladu. Na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách vykonať hĺbkové hodnotenie kvality výskumu nezávislou, odbornou, zahraničnou komisiou, tak ako sa to udialo na Slovenskej akadémii vied v rokoch 2016 až 2017. Na základe existujúcich i budúcich medzinárodných hodnotení vyvodiť personálne dôsledky a adekvátne prerozdeľovať finančné prostriedky. Opakovať hodnotenie každých 4 až 5 rokov. Začať udeľovať pracovné pozície na všetkých úrovniach, vrátane doktorandských, na základe otvorenej medzinárodnej súťaže s presne stanovenými hodnotiacimi kritériami. Legislatívne zamedziť jednotlivcom zastávať vedúcu funkciu vo viacerých inštitútoch súčasne. Limitovať počet pracovných pozícií na maximálne dve pracoviská. Zabezpečiť kompetitívne platy výskumných a pedagogických pracovníkov, aby sa zabránilo odlivu mozgov a prilákali sa aj zahraničné talenty. Začať realizovať reformu školstva, zameranú na zvýšenie kvality výučby a absolventov. Táto by mala zahŕňať: podporu výučby kritického myslenia na vyšších stupňoch základných škôl a stredných školách, prehodnotenie návratu prijímacích skúšok na vysoké školy a univerzity, financovanie univerzít založené na výsledkoch objektívneho hodnotenia kvality a so zníženou mierou závislosti od počtu študentov, akceptovanie akademických titulov docent a profesor získaných na zahraničných inštitúciách s porovnateľným alebo lepším umiestnením v celosvetových rebríčkoch, ako majú naše najlepšie hodnotené univerzity. Navýšiť percento HDP, ktoré sa zo štátneho rozpočtu vynakladá na priame financovanie vedy a výskumu. Čoraz viac vedcov doma aj v zahraničí otvorene kritizuje súčasný stav, poukazuje na nevyhnutnosť zmeny a ponúka pomoc pri zlepšovaní situácie v slovenskej vede. Preto na Vás apelujeme, aby sa vzdelávanie a výskum stali skutočnou neodkladnou prioritou vlády na najbližšie roky. Je dôležité, aby sa začalo konať okamžite.
Apelujeme na vás, aby sa vzdelávanie a výskum stali skutočnou neodkladnou prioritou vlády na najbližšie roky

[Denník N 23/01/2018]