Prejsť na obsah
Verejnosť


Plánované hate majú zadržať vodu, ochladiť vzduch počas horúčav a v neposlednom rade zatraktívniť okolie Trnávky.
TRNAVA. Zaujímavý projekt pre samosprávu vypracovali študenti Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity.
Zadržiavanie vody na území mesta patrí k významným metódam znižovania teploty vzduchu počas letných horúčav.
Jedna na Štrkoch, druhá na Kalvárii
Štúdia pozostáva z vybudovania dvoch vakových hatí na Trnávke, jedna by bola na Štrkoch, druhá pri Kalvárii. Projekt je zároveň súčasťou Stratégie adaptácie mesta Trnavy na dosahy zmeny klímy a má sa stať jedným z podkladov na vypracovanie projektu budúcej obnovy Promenády.
Stavidlá na tejto časti toku Trnávky boli už aj v minulosti, odstránili ich z dôvodu havarijného stavu. Mesto preto uvažuje o osadení nových prvkov na zadržiavanie vody, ktorá bude plniť nielen funkciu ochladzovania vzduchu, ale zvýši aj atraktivitu riečky i jej okolia. „Mesto Trnava dlhodobo rieši adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Patria k nim aj snahy zväčšiť objem vody v meste - či už dažďovej, tečúcej, alebo plošnej - a tak ochladiť ovzdušie pri vlnách horúčav. Preto sa snažíme pracovať s jediným tokom, ktorý v meste máme, hoci jeho stav ani zďaleka nie je ideálny. Minulý rok sme oslovili profesora Andreja Šoltésza zo Stavebnej fakulty STU, aby spolu so svojim tímom študentov z katedry hydrotechniky navrhli možnosti zvýšenia hladiny Trnávky. Študenti zároveň toto zadanie riešili v rámci 3. ročníka súťaže Pre vodu, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis pod záštitou ministra životného prostredia SR," povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Tomáš Guniš.
Výsledkom ich práce je zatiaľ návrh dvoch vakových hatí, ku ktorým ešte doplnia tretiu. Ich cieľom má byť zvýšenie hladiny Trnávky na jednotlivých úsekoch.
Kvalita vody je v posledných rokoch lepšia
Podľa Guniša sa v posledných rokoch kvalita vody v Trnávke o čosi zlepšila. Ešte v novembri urobili študenti STU merania vody a nezistili žiadne významné chemické znečistenie. Situáciu však opakovane zhoršujú prívalové dažde, keď sa cez bezpečnostné výpusty vyplavuje do Trnávky aj časť odpadu z kanalizácie. Trnavská vodárenská spoločnosť preto plánuje v blízkej budúcnosti na viacerých miestach inštalovať lapače hrubých nečistôt, ktoré by mohli aspoň čiastočne tento problém odstrániť.
Prvá vaková hať má byť umiestnená na Štrkoch na mieste pôvodného stavidla, ktoré tam bolo do roku 2013. Druhájenavrhnutáv parkupri Kalvárii. Merania vraj dokázali, že hate by nemali spôsobiť infiltráciu toku do podzemných vôd a ovplyvniť ich hladinu, pretože okolie Trnávky je tvorené menej priepustnými vrstvami zeminy.
„Návrh týchto vodozádržných opatrení a štúdia úpravy vytypovaných plôch v povodí Trnávky, ktorú nám minulý rok vypracovali odborníci z ateliéru Fontes v Brne, majú slúžiť ako podklad na vypracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž na obnovu Promenády, ktorú chceme vyhlásiť v tomto roku," uzavrel Guniš.
Dve vakové hate by mohli pribudnúť na Štrkoch a pri Kalvárii 3X vizualizácie STU BA, ateliér Fontes Brno.

[Trnavské noviny 26/03/2018]
Autor: PETER BRIŠKA