Prejsť na obsah
Verejnosť

Študentskou osobnosťou v kategórii Stavebníctvo je Martina Majorošová

[vedanadosah.sk 16/01/2018]
Link: http://vedanadosah.cvtisr.sk/studentskou-osobnostou-v-kategorii-stavebnictvo-je-martina-majorosova

Ing. Martina Majorošová zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je víťazkou národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 v kategórii Stavebníctvo, architektúra. Ide už o trinásty ročník tejto súťaže, pričom podujatie sa tradične organizuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.
Ing. Martina Majorošová je študentkou 3. stupňa študijného programu Krajinárstvo na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Jej vedecká činnosť je orientovaná na výskum vplyvu toku na autochtónnu brehovú vegetáciu a na dynamiku šírenia vybraných inváznych druhov. Problematiku riešila už v rámci II. stupňa na ročnej stáži v Rakúsku na Universität für Bodenkultur. V priebehu doktorandského štúdia vo výskume pokračovala v spolupráci s doc. Gregorym Eggerom a jeho tímom, ktorý pôsobí na univerzite BOKU vo Viedni a v Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Geographie und Geoökologie, Bereich WWF-Auen-Institut v nemeckom Rastatte. Výsledky tohto výskumu uplatnila v Portugalsku vo výskumnom centre na tvorbu dynamického vegetačného modelu. Výsledky jej výskumnej činnosti boli publikované v rade vedeckých časopisoch vrátane karentovaného časopisu. Prehľad jej publikačnej činnosti je veľmi rozsiahly. Napísala väčšie množstvo vedeckých článkov, ktoré sú evidované vo vedeckých databázach.
*********************************************
V tomto ročníku bolo v 12 kategóriách nominovaných 91 študentov.
Víťazi vo všetkých 12 kategóriách:
1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Michal Blaho, PhD. – Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave
2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Martina Hrubovčáková, PhD. – Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Mgr. Tomáš Fabšič – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
4. Lekárske vedy, farmácia
MUDr. Lucia Stančiaková,PhD. – Jesseniová lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave
5. Prírodné vedy, chémia
RNDr. Eva Víglašová – Prírodovedecká fakulta UK V Bratislave
6. Stavebníctvo, architektúra
Ing. Martina Majorošová – Stavebná fakulta STU v Bratislave
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Tomáš Jambor, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
8. Filozofia, politológia, sociológia, história
Mgr. Anna Fosse – Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave
9. Právo
Dominik Drdúl – Právnická fakulta TU v Trnave
10. Kultúra, umenie
Mgr. art. Karol Samuelčík – Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
11. Ekonómia
M. A. Kristína Gardoňová, PhD. – Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Ekonomický ústav SAV v Bratislave
12. Šport
Ján Volko – Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
*********************************************
Junior Chamber International-Slovakia je dobrovoľná, mimovládna, nezisková organizácia. Jej poslaním je pomáhať pri príprave mladých ľudí (predovšetkým vysokoškolákov) na svoje budúce povolania, prípravu vedecko-výskumných pracovníkov , prípravu manažérov do práce v štátnych, ako aj súkromných firmách až po aktivity smerujúce k samostatnej podnikateľskej činnosti.
Hlavnou úlohou organizácie je napomáhať mladým ľuďom cez rôzne aktivity nájsť si svoje uplatnenie pre konkrétnu firmu, resp. podnik alebo pri uplatnení sa v samostatnej podnikateľskej činnosti a tak prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší.
Junior Chamber International-Slovakia je partnerskou organizáciou celosvetovej organizácie Junior Chamber International so sídlom v USA, ktorá je jednou z najväčších organizácii v danom predmete činnosti. Európsku pobočku má v Berlíne. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. V roku 2015 si pripomenula 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská.
Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta a v tomto je medzinárodný rámec tohto podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt VŠ v SR alebo vedecké pracoviská, kde študujú, resp. vykonávajú svoju výskumnú činnosť doktorandi.
Informácie a foto poskytol: Marián Meško, výkonný predseda JCI-Slovensko
Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

[vedanadosah.sk 16/01/2018]
Link: http://vedanadosah.cvtisr.sk/studentskou-osobnostou-v-kategorii-stavebnictvo-je-martina-majorosova