Prejsť na obsah
Verejnosť
Navrhnúť a vytvoriť prototyp webovej stránky, ktorá umožní prehľadávať informačný priestor v pohlcujúcom prostredí virtuálnej reality. Stránka by mala konkrétne slúžiť na prezentáciu 3D Labu. Ďalším možným a dobrovoľným výstupom je podsystém pre sledovanie pohľadu a aktivity mozgu používateľa za účelom skúmania používateľského zážitku v danom prostredí.
Také sú predpoklady a ciele projektu Pohlcujúci Web [iWeb], kde vedúcim tímu je Ing. Juraj Vincúr. Tvoria ho študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Ako povinné technológie sú uvedené WebVR, three.js, zariadenia pre virtuálnu realitu (HTC Vive, Asus Zenfon AR – Daydream + Tango), JavaScript.
Výsledkom projektu má byť jednoducho prezentovateľné, inovatívne riešenie, vystavené celému svetu. „Či ho už budete predvádzať odborníkom alebo širokej verejnosti, každému dokážete jednoducho a názorne objasniť zmysel vašej práce. Projekt vám zároveň umožní osvojiť si najnovšie technológie, ktoré dokázali vzbudiť veľký záujem aj u spoločností ako napr. Facebook (React VR), Google (chromium od Google VR a Google AR) a Microsoft (Windows Mixed Reality + Microsoft Edge WebVR). Takáto forma nadštandardných skúseností vám taktiež napomôže získať zamestnanie v danej oblasti,“ konštatovali realizátori projektu.
Novovznikajúce a ľahko dostupné technológie pre zobrazovanie virtuálnej reality umožňujú sprostredkovávať informácie bežným používateľom doposiaľ nevídaným spôsobom. Informácia ako taká nadobúda „hmatateľnú“ formu, čo umožňuje používateľom poznávať, navigovať a interagovať v rámci informačného priestoru prirodzenejšou a efektívnejšou formou.
Cieľom tohto projektu je navrhnúť a vytvoriť nový druh webovej stránky, ktorá umožní využiť tieto výhody v prospech používateľa. Samotná implementácia vyžaduje dobrú znalosť jazyka JavaScript a použitie knižnice three.js. Konkrétny obsah stránky má slúžiť na prezentačné účely 3D Labu na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave a jej hlavným cieľom bude sprostredkovať informácie o projektoch a vybavení tohto laboratória. Súčasťou projektu je aj zhodnotenie výstupov, ktoré by mohlo byť realizované prostredníctvom technológií určených na sledovanie pohľadu a mozgovej činnosti používateľa.
*********************************************
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.
Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.
„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.
Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

[vedanadosah.sk 28/03/2018]
Link: http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-stu-v-bratislave-tvoria-pohlcujuci-web