Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci nového projektu môžu vysokoškoláci okrem práce na dohodu požiadať podnik aj o odbornú stáž. Príležitosť pretaviť vedomosti do praxe a možnosť získať trvalú prácu. To je cieľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Generálny riaditeľ podniku Daniel Kvocera a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave Stanislav Unčík podpísali dodatok k rámcovej dohode o spolupráci, ktorý zefektívni zapájanie študentov do praxe. Študenti môžu získať aj trvalé zamestnanie.
„Na základe priaznivých skúseností so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity sme sa rozhodli, že možnosť spolupráce s akademickou pôdou rozšírime, sprehľadníme a zintenzívnime. Som presvedčený, že Vodohospodárska výstavba má čo mladej generácii vodohospodárov ponúknuť. V súčasnosti máme pred sebou dva najväčšie modernizačné projekty v histórii Vodného diela Gabčíkovo – generálnu opravu Vodnej elektrárne a projekt Inovácia a modernizácie plavebných komôr. Práve práca na týchto projektoch, ale aj ďalších aktivitách v podniku so 65-ročnou tradíciou, môže prispieť k tomu, aby sa zo študentov stali v budúcnosti tí najskúsenejší odborníci vo svojom odbore. Šikovných a schopných ľudí potrebuje spoločnosť ako vodu. Ak študenti ukážu svoje kvality a chuť pracovať vo vodnom hospodárstve, budem veľmi rád, ak rozšíria naše rady,“ povedal generálny riaditeľ Daniel Kvocera.
Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer a dekan Stavebnej fakulty STU Stanislav Unčík sú takejto spolupráci otvorení. „Ponuku Vodohospodárskej výstavby na spoluprácu pri výchove odborníkov v oblasti vodných stavieb vítame. Vzdelávanie na STU je postavené na praxi, naši študenti riešia v rámci štúdia a záverečných prác praktické zadania, pričom na vlastný výskum či na spoluprácu s podnikmi využívajú laboratóriá fakulty.
Silnou stránkou Stavebnej fakulty STU už od jej založenia je expertízna činnosť – od posudzovania kvality stavieb či stavebných materiálov až po výskum inovácií v stavebníctve, a do týchto činností študentov zapájame. Objemom práce pre prax patrí naša fakulta dlhodobo k najvýkonnejším akademickým súčastiam na Slovensku,“ povedal dekan Stavebnej fakulty STU.
Študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného odboru vodné stavby Adrián Borák začal pracovať vo Vodohospodárskej výstavbe popri štúdiu od februára tohto roka. Získanú prax oceňuje. „Som spokojný, pracujem 2 až 3 dni v týždni, takže mi to vyhovuje aj z hľadiska školských povinností. V rámci práce vykonávam merania týkajúce sa technicko-bezpečnostného dohľadu na Vodnom diele Žilina, ale množstvo cenných poznatkov získavam aj od starších kolegov."
V rámci nového projektu môžu vysokoškoláci okrem práce na dohodu požiadať podnik aj o odbornú stáž, odborné poradenstvo pri príprave diplomovej práce či o odborné exkurzie. Obe inštitúcie spolupracovali už v minulosti, najmä pri konkrétnych výskumných či inžinierskych projektoch, Dodatkom sa však možnosti, intenzita spolupráce a možnosti pre študentov zásadne rozširujú. Študentom sa tak otvára priestor na získanie skúseností, ktoré ich môžu zaradiť medzi odbornú elitu v oblasti vodného hospodárstva.

https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/473176-studenti-potrebuju-prax/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss